Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Analık Borçlanması) Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (Analık Borçlanması) Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederiz.

       Engin Altay                                 Levent Gök                              Özgür Özel

  İstanbul Milletvekili               Ankara Milletvekili              Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili      CHP Grup Başkanvekili        CHP Grup Başkanvekili 

 

GENEL GEREKÇE:

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri” şeklindeki hükümle analık borçlanması sadece kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre sigortalılıkları devam ederken doğum yapan annelerle sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme ile sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan annelerin doğum borçlanması yapma hakları bulunmamaktadır. Oysa 5510 sayılı Kanunun 41’nci maddesinin birinci fıkrasının:

  1. b) bendinde er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
  2. d) bendinde sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
  3. e) bendinde sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
  4. j) bendinde sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

gibi durumlar borçlanma kapsamına alınmıştır. Benzer ve hatta kutsal sayılan annelik borçlanmasının yukarıda sayılan durumların aksine sadece sigortalılık süresindeki yasal ücretsiz izinlerle sınırlandırılması eşitsizliğe ve kadınlarımıza karşı haksızlığa yol açmaktadır.

Anne olmak gibi kutsal sayılan bir görevi yerine getiren annelere sağlanan borçlanma hakkının sadece sigortalı geçen sürelerdeki doğum ve analık izni ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan sürelerle sınırlamak;  hem eşitlik hem de anneler arasında çalışan çalışmayan ayrımı yapılması açısından doğru değildir. Oysa doğum yapan ve ihtiyacı olan bütün annelerin çalışan çalışmayan ayrımı yapılmaksızın borçlanma hakkından yararlanması gerekir.

Bu Kanun teklifi ile sadece doğum yaptıkları sırada sigortalı olan annelere tanınan doğum borçlanması hakkı sigortalılıktan önce veya sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan anneleri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ: 

MADDE 1- Bir işte sigortalı çalışırken doğum yapan annelere tanınan borçlanma hakkı; doğum yaptıkları sırada sigortalı olmayan anneleri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

 MADDE 2-Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

 

31/05/2006 TARİH VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doğum yapan annenin başvuru esnasında sigortalı olması şartıyla, kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izinleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması koşuluyla ilk defa sigortalı oldukları tarihten önce veya sonraki doğumlar için, doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek ve borçlanılacak sürede uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmamak şartlarıyla talepte bulunulan süreleri”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.