657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Her eğitim öğretim yılı başında eğitim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlere 657 sayılı Kanunun Ek 32. Maddesi gereği Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği bir tarihte “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği” ödenmektedir.

Ancak, öğretmenlerimize sağlanan bu ödenek hem yetersiz kalmakta hem de personel arasında haksızlıklar doğurmaktadır.  Verilen bu ödenek geçim sıkıntısı çeken öğretmenlerimize az da olsa bir rahatlama sağlamasına karşın; kapsamının genişletilmesi gerekmekte ve miktarının da Bakanlar Kurulu kararı eliyle değil kanun yoluyla belirlenmesi daha yerinde olacaktır.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 750 bin civarında personel görev yapıyor olmasına rağmen personelin bir kısmı bu ekonomik haktan yararlanmamaktadır.  Bu durum kurum içinde aynı amaca hizmet eden eğitim çalışanları arasında ayrımcılık hissini uyandırmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32’nci maddesinde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleriyle yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil),  hazırlık ödeneğinin verileceği belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllardır sadece öğretmenlere “eğitime hazırlık ödeneği” ödemekte, eğitim hizmetlerinin tüm eksikliklerine rağmen en iyi şekilde yapılması için emek harcayan diğer eğitim emekçilerinin emeğini görmezden gelmektedir. Oysa Türkiye`de eğitim alanında çalışan yüz binlerce eğitim emekçisi vardır ve onlar da bu ödeneği almayı sonuna kadar hak etmektedir.

Her eğitim-öğretim yılı başında ödenen eğitime hazırlık ödeneği hem oldukça yetersizdir hem de sadece öğretmenlere ödenmesi nedeniyle sürekli eleştirilmektedir. Eğitime hazırlık ödeneğinden sadece öğretmenler değil, hizmetli, memur, idari personel gibi tüm çalışanlar da ayrım gözetmeksizin yaralanmalıdır.

2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 850 TL olarak belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneği, bu kanun teklifi ile öğretmenler için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın iki katı oranında, 1660 TL’ye çıkartılmış olacaktır.

Yine, bu kanun teklifi ile öğretmen olmayan ve eğitim hizmetleri içindeki emekleri yıllardır görmezden gelinen tüm eğitim emekçilerine yönelik olarak yıllardır sürdürülen ayrımcı uygulamanın değiştirilmesi öngörülmüştür.

Kanun teklifinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. Maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, bir yandan öğretime hazırlık ödeneğinin öğretmenlerin yanı sıra ilgili diğer personele verilmesi sağlanırken; diğer yandan da, öğretmenlere verilen ödeneğin iki katına çıkartılması amaçlanmıştır.

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun EK 32. Maddesi’nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında iki defa olmak üzere öğretim döneminin başladığı ay içinde;  Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer personeline ise her öğretim yılında bir defa olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde, Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda öğretime hazırlık ödeneği ödenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile; öğretime hazırlık ödeneğinin öğretmenlere kanunla belirlenmiş olan miktarın 2 katı tutarında ve geriye kalan MEB personeline ise  miktarı kanunla belirlenmiş olan bu ödeneğin her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.