Emeklilere Yılda İki Defa İkramiye Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere Yılda İki Defa İkramiye Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederiz.  07/12/2015

 

Engin Altay                                   Levent Gök                               Özgür Özel

  İstanbul Milletvekili               Ankara Milletvekili              Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili      CHP Grup Başkanvekili        CHP Grup Başkanvekili

 

GENEL GEREKÇE

Sosyal güvenlik sisteminin temel amacı belli bir yaşa ulaşması nedeniyle çalışma gücü azalan sigortalıya iş hayatından çekilerek çalışmadan yaşamını sürdürme ve dinlenme olanağı sağlamaktır.  Bu amacı gerçekleştirmedeki en önemli araç emekli aylıklarıdır.  Bilindiği üzere sosyal güvenlik reformlarıyla yapılan düzenlemeler sonucu emekli aylığının hesabını etkileyen parametrelerde yapılan değişikliklerle aylık bağlama oranları düşürülmüş, büyümeden alınan pay azaltılmış ve sonuç olarak daha emeklilere daha düşük aylık bağlanmıştır. Diğer yandan emekli aylıklarına yapılan artışlarda istenilen düzeylerde olmamış, hayat pahalılığı karşısında emekli aylıkları erimiştir.

Emeklilerin en temel gelir kaynağı emekli aylığı ve geliridir. Uzun ve yorucu bir çalışma hayatından sonra rahat etmesi gereken emeklilerimiz maalesef yetersiz emekli aylıkları nedeniyle geçim zorluğu çekmekte, çocukları ve yakınlarından yardım almak zorunda kalmaktadırlar.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından yirmi sekiz yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması Ekim 2015 ayı sonucuna göre;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.379,09 TL,
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.492,15 TL’dir.

Emeklilerimize ödenen emekli aylıklarının önemli bir kısmı bu seviyelerin bile altındadır. Bu durumda emeklilerimiz çok önemli bir kısmı yoksulluk sınırının, önemli bir kısmı da açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır.

Anayasamızda yer alan sosyal hukuk devletinin öncelikli görevi, emekli ve yaşlıları korumak ve insan onuruna uygun bir yaşam standardı sağlayacak bir gelir sağlamaktır.

Teklif edilen bu düzenleme ile emeklilerimize en çok gelire ihtiyaç duydukları ramazan ve kurban bayramlarında birer defa yılda iki maaş ikramiye verilmesi sağlanarak, ekonomik durumlarının bir nebzede olsa iyileştirilmesi, bayramlarda aileleri ve çocuklarıyla birlikte geçim derdini kısmen de olsa unutarak aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Yapılan düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık ve gelir alan emeklilere yılda 2 defa birer maaş ikramiye verilmesi düzenlenmiştir. Yapılacak bu ödemelerin kapsamı, tutarı ve nasıl karşılanacağı bu maddede belirtilmiştir. 

MADDE 2– Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3– Yürütme maddesidir. 

 

31.5.2006 TARİH VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

 SİGORTASI KANUNUNA EK MADDE EKLENMESİ (EMEKLİLERE YILDA İKİ DEFA İKRAMİYE ÖDENMESİ) HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1– 31.5.2006 Tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki EK MADDE eklenmiştir.

EK MADDE – (1)Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hariç olmak üzere bu Kanuna göre aylık ve gelir alanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarından en az beş gün önce almakta oldukları en son aylık tutarı kadar birer maaş ikramiye ödenir.

(2)Bu madde kapsamında ödenecek toplam tutar Kurum tarafından hesaplanarak Maliye Bakanlığına bildirilir. Bakanlık bildirilen tutarı ödeme gününden en az üç gün önce Kurum hesabına yatırır.

 MADDE 2- Bu Kanun yayınlandığı gün yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.