Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla arz ederim. 28/08/2015

 

  Veli AĞBABA                                                                                          Özgür ÖZEL

Malatya Milletvekili                                                                          Manisa Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun Ek 21. Maddesi’ne göre teşkilat çalışanlarına fazla mesai yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, peşin olarak çeşitli tutarlarda fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

Ancak, bir yandan, Danıştay 11. Dairesinin 23/06/2009 tarihli, E. 2006/6559 ve K. 2009/6677 sayılı kararında, söz konusu fazla çalışma ücretini düzenleyen 10/11/2003 tarih ve 4206 sayılı İçişleri Bakanlığı OLUR’unun 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na dayandığı ve hukuka uygun olduğu; ödenen fazla çalışma ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan bir ödeme olduğu ve günlük çalışma saatleri dışında yapılan çalışmaların karşılığı (alanlar için) ödenen fazla çalışma ücretinden nitelik olarak farklı olduğu karara bağlanmıştır.

Yani, Danıştay Kararı ile bu ödemenin bir fazla çalışma ücreti olmadığı ve daha çok bir tür özel hizmet tazminatı olduğu karar altına alınmıştır.

Ayrıca; Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2013/171 Şikayet No’lu ve 30/12/2014 tarihli Tavsiye Kararı’nda da Emniyet Teşkilatı Çalışanlarının bu mağduriyetinin giderilmesi gerektiği şu ifadelerle yer almıştır:

93) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 21 inci maddesine istinaden … ödenen fazla mesai ücretiyle ilgili idari işlemin hukuka uygun olduğu ancak söz konusu fazla mesai ücretinin kişinin fazla mesai yapıp yapmadığı dikkate alınmaksızın büro çalışanları dahil tüm polislere ödenmesinin çalışma barışını ve huzurunu bozduğu, ayrıca bu uygulamanın hakkaniyete aykırı olduğu, söz konusu hakkaniyete aykırılığın giderilmesi için 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması gerektiği, kanaati ve sonucuna varılmıştır.”

Sonuç olarak, Emniyet Teşkilatı mensuplarının önemli bir kısmı, değişen sürelerde haftalık 40 saat olan kanuni mesaiden daha uzun çalışmakta ve bu fazla çalışma karşılığında herhangi bir ücret alamamakta ya da izin kullanamamaktadır.

Bu kanun teklifi ile, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun Ek 21. Maddesi’ne bir fıkra eklenerek; emniyet mensuplarının haftalık mesailerinin zımnen 40 saat ile sınırlandırılması, 48 saate kadar olan çalışmalarının 8 saati karşılığı Ek Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi ve 48 saati aşan çalışma süreleri karşılığında fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin kullandırılması amaçlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. Maddesi kapsamında belirlenen saatlik fazla çalışma ücreti her yıl Bütçe Kanunlarının K-Cetveli’nde yer almaktadır. 2015 yılı için belirlenen saatlik fazla çalışma ücreti 1,63 TL’dir. Bu düzenleme ile, Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki çalışanlara görev yerlerine göre bu saat ücretinin 8 ila 12 katları arasında saatlik fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlanacaktır.

Örneğin haftalık 40 saatlik normal mesaisine ek olarak 8 saat fazla mesaiye kalan bir özel harekât polisine saatlik damga vergisi hariç 19,56 TL ek fazla çalışma ücreti ödenecektir. Bu tutar mahalle bekçileri için ise yine damga vergisi hariç 13,04 TL olarak gerçekleşecektir. Sonuç olarak, fazla mesai yapan Emniyet çalışanlarının aylık gelirlerinde damga vergisi hariç 417,28 TL ile 625,92 TL arasında değişen tutarlarda artış sağlanacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Bu madde ile; Emniyet mensuplarının haftalık mesailerinin zımnen 40 saat ile sınırlandırılması, 48 saate kadar olan çalışmalarının 8 saati karşılığı Ek Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi ve 48 saati aşan çalışma süreleri karşılığında fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin kullandırılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEKLİFİ

MADDE 1- 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun Ek 21. Maddesi’ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Haftalık toplam 8 saati aşmamak üzere, 40 saati aşan çalışma süreleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesine göre belirlenen saatlik fazla çalışma ücretinin,

  1. a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
  2. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara 12 katı,
  3. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara 10 katı,
  4. Diğer birimlerde görevli olanlara 9 katı,
  5. b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine 8 katı,

ek fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Haftalık 48 saatin üzerindeki çalışma süreleri için ek fazla çalışma ücreti ödenmez ve haftalık 48 saatin üzerindeki her 8 saatlik fazla çalışma karşılığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi çerçevesinde bir gün hesabı ile izin verilir. Bu izinlerin kullanım usul ve esasları 6 ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nce çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.