Esnafa Ödedikleri ve Sigorta Primi Kadar Faizsiz Kredi Kullandırılması Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

27.12.2006 Tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına (Esnafa Ödedikleri ve Sigorta Primi Kadar Faizsiz Kredi Kullandırılması) Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederiz.

       Engin Altay                                  Levent Gök                              Özgür Özel

  İstanbul Milletvekili               Ankara Milletvekili              Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili      CHP Grup Başkanvekili        CHP Grup Başkanvekili

 

GENEL GEREKÇE

Esnaf ve sanatkârlar sosyal ve ekonomik dengelerin güvencesi olarak demokrasinin, serbest piyasa ekonomisinin ve hür teşebbüsün temel unsurlarıdır. Türkiye’de esnaf ve sanatkârlar ekonomik hayatın vazgeçilmez dinamiğini oluşturmaktadır. Nitekim Anayasamızın 173 üncü maddesinde “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır” hükmüne yer verilmektedir.

Ülkemizin ekonomik ve toplumsal yapısında esnaf ve sanatkâr işletmeleri göz ardı edilemeyecek ölçüde önem taşımaktadır. Bu önem, esnaf ve sanatkâr işletmelerinin daha az yatırımla üretim yapabilmeleri ve ürün çeşitliliği sağlamaları, emek-yoğun çalışarak ve ülke çapında istihdam yaratarak işsizliği azaltmaya ve yerel düzeyde ekonomik faaliyetlere katkıda bulunmaları, talep değişikliklerine daha kısa sürede uyum sağlama becerisine sahip olmaları, ekonomik dalgalanma ve krizlerden korumasız olarak etkilenmekle beraber, bu şartlara genellikle büyük işletmelerden daha kolay ve çabuk uyum sağlayabilmeleri, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya katkıda bulunmaları, yan sanayi olarak büyük ölçekli firma ve yatırımları desteklemeleri ve tamamlamaları, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaları, gelirin dengeli dağılımına katkı sağlamaları ve orta sınıf olarak toplumsal hayatta denge faktörü olmaları gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Ancak son yıllarda Hükümet tarafından izlenen yanlış politikalar, ülkemizdeki yüksek faiz oranları, yaşanmakta olan uluslararası mali krizler ve ekonomik durgunluk, küresel sermayenin yerli sermaye üzerindeki hakimiyeti esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ciddi birçok sorunla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.

Yaşanan bu sorunların başında finansman gelmektedir. Sayıları 2 milyona yaklaşan esnaf ve sanatkâr kesimi, finans kaynaklarına kolay ulaşamama sorunu yaşamakta, finansman araçlarından yeterli ölçüde yararlanamamaktadır.

Ülke ekonomisinde ve toplumsal yapı içinde çok önemli bir yer tutan esnaf ve sanatkâr işletmelerine yönelik olarak, sistemli ve kurumsallaşmış bir destek politikası Devlet tarafından oluşturulmamıştır. Devlet tarafından bir takım destek ve teşvikler sağlansa da, aranılan ağır yararlanma koşulları nedeniyle esnaf ve sanatkâr işletmelerinin bunlardan yararlanma oranı son derece düşük kalmıştır.

Bu sorun doğrudan doğruya, esnaf ve sanatkârın gelişmiş teknoloji kullanarak üretim yapabilme kapasitelerini olumsuz etkilemekte, yeterli finans desteği bulamayan esnaf ve sanatkâr işletmeleri teknolojik alt yapılarını yenileyememektedirler. Dolayısıyla finansman sorunlarının çözümü bu işletmeler açısından birinci derecede öncelik arz eden konuların başında gelmektedir.

Bu Kanun teklifiyle esnaf ve sanatkarlarımızın:

  • Yaşadığı finansman sorunlarının çözülmesi,
  • Ülke ekonomisine katkılarının artırılması,
  • Gelir düzeylerinin iyileştirilmesi,
  • İstihdama katkılarının artırılması,

Ve yerli girişimcilerin desteklenmesi amacıyla Devlet tarafından ödedikleri vergi ve sosyal güvenlik primlerinin toplamı kadar faizsiz kredi kullandırılması amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile esnaf ve sanatkârların Devlet tarafından desteklenmesi amacıyla bir önceki yıl ödenen gelir vergisi ile sosyal güvenlik primleri miktarının toplam tutarı kadar faizsiz kredi kullandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

 

27.12.2006 TARİHLİ VE 5570 SAYILI KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27.12.2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1- (1)Esnaf ve sanatkârların desteklenmesi amacıyla ilgili mevzuatı gereğince kullandırılan faiz destekli kredilerin, esnaf ve sanatkârlarca bir önceki yıl ödenen gelir vergisi ile sosyal güvenlik primlerinin toplam tutarı kadar kısmı için %100 faiz indirimi uygulanır.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenir”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.