İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ekte gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederiz. 

     Veli Ağbaba                                                                                           Özgür ÖZEL

Malatya Milletvekili                                                                           Manisa Milletvekili 

 

GEREKÇE 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki İnfaz ve Koruma Memurları güç şartlar altında çalışmaktadırlar. Güvenlik personeli koşullarında çalışmalarına rağmen sosyal ve ekonomik açıdan karşılaştırıldığında bu personele göre özlük hakları oldukça yetersizdir. Emeklerinin karşılığını yeterli ölçüde alamayan personelin, kurumunda verimli çalışması mümkün olmamaktadır. Teklif ile bu adaletsiz durumun düzeltilerek İnfaz Koruma Memurlarının özlük haklarında iyileştirilme yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Fiili hizmet süre zammı kapsamının dışında bırakılan personelin bu kapsama alınması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamı dışında bırakılan personelin bu kapsama alınarak örgütlenme hakkından yararlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Ceza İnfaz Kurumları personeline fazla mesai verilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 4- İş yurtları kar payından, Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan tüm personelin faydalanması amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Ceza İnfaz Kurumlarından emekli olan bazı personele silah bulundurma yetkisi tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Yürürlük maddesidir.

MADDE 7- Yürütme maddesidir.

 

İNFAZ KORUMA MEMURLARININ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinin 18. bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

‘’19) Ceza İnfaz Kurumları

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Müdür Yardımcısı, İnfaz Uzmanı, İnfaz Uzman Yardımcısı, İnfaz ve Koruma Şefi ve İnfaz Koruma Memurları

90’’

MADDE 2-  4688 sayılı kanunun 15. maddesinin k bendi yürürlükten kaldırılarak aynı kanunun 5. maddesinin 11. bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

‘’12. Ceza İnfaz Hizmetleri’’

MADDE 3- 3717 sayılı kanunun 2. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘’Daire dışında yapılması gereken her keşif ve icra işlemi için; hâkimlere, Cumhuriyet savcılarına, askerî mahkemelerdeki subay üyelere, adlî tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine, hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt kâtiplerine, ceza ve infaz kurum personeli ile diğer adlî ve idarî yargı personeline (200); mübaşir ve hizmetlilere (150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir.’’

MADDE 4-  4301 sayılı kanunun 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ‘’ İşyurtlarında görevli personel,’’ ibaresi;  ‘’Ceza İnfaz Kurumlarında görevli personel,’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5-  6136 sayılı kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinin B alt bendinde yer alan  ‘’e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,’’ ibaresinden sonra gelmek üzere,
‘’f) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Müdür Yardımcısı, İnfaz Uzmanı, İnfaz Uzman Yardımcısı, İnfaz ve Koruma Şefi ve İnfaz Koruma Memurluğundan’’ ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.