Kent Estetik Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı Verilmesi İlişkin Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

03.05.1984 Tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Kent Estetik Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı Verilmesi) İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederim.

 

                                                                                                        Özgür Özel

                                                                                                  Manisa Milletvekili 

 

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere 3.5.1984 Tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8’nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre ilgili idareler (valilik veya belediye) Kent Estetik Kurulu oluşturmak zorundadırlar. Komisyona kamu görevlileri dışında üniversite ve ilgili meslek kuruluşlarından da uzmanlar üye olarak katılabilmektedir. Ancak oluşacak Komisyonun dışarıdan katılan üyelerine katıldıkları toplantı başına huzur hakkı ödenmesi konusunda söz konusu maddede hüküm bulunmamaktadır. Ancak uygulamada bazı belediyeler çıkardıkları Yönetmeliklere yasal dayanağı olmayan “Kent Estetik Kurul üyelerinin kurum (valilik, belediye) dışından katılım sağlayan üyelerine her ay asgari ücret brüt tutarının 1/3’ü kadar huzur hakkı ödenir. Ayrıca şehir dışından katılan üyelerin yol masrafları belediye tarafından karşılanır” veya “Belediyeler dışından kurulda görevlendirilen Kurul Üyelerine toplantı başına memur maaşının hesaplanmasında esas olan katsayının 3775 ile çarpımı oranında huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödemesi ayda en fazla 4 (dört) toplantı sayısını geçemez“ gibi yasal dayanağı olmayan hükümler koyarak huzur hakkı ödemek; bazıları ise ilgili yönetmeliklere komisyon üyelerinin gönüllülük esasına göre çalışmayı kabul edeceklerine dair hükümler koymak suretiyle sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Bu ise uygulamada bazı belediyelerde oluşan Komisyon üyelerine huzur hakkı verilmesi bazılarında ise verilmemesi gibi karışıklıkların doğmasına neden olmaktadır.

Oysa Kent Estetik Kurulları yasal düzenlemeye göre kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Dolayısıyla bu kurulda görev alacak komisyon üyelerine, özellikle komisyonun memur olmayan dışarıdan görevlendirilen üyelerine, huzur hakkı ödenmesi görülen kamusal bir hizmetin karşılığı olarak zorunluluk arz etmektedir. O nedenle yasal olarak kurulması ve üyelerine ilave bir kamusal iş gördürülmesinin yasal bir gereklilik olduğu Komisyon üyelerine gördükleri iş karşılığında bir bedel ödenmesinin de yasal dayanağa kavuşturulması gerekmektedir.

Bu Teklifle 3.5.1984 Tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8’nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre oluşturulması zorunlu kılınan Kent Estetik Komisyonunun kamu görevlisi olmayan üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanununa 32’nci maddesine göre belediye meclis üyelerine ödenen tutarın iki katı kadar huzur hakkı ödenmesi konusunda yasal bir dayanağın sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Teklifin 1’inci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa göre kurulacak kent estetik komisyonlarının kamu görevlisi olmayan üyelerine toplantı başına 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 32’nci maddesine göre belediye meclis başkan ve üyelerine ödenen tutarın iki katı kadar ilgili idare bütçesinden huzur hakkı ödenmesi öngörülmektedir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

 

03.05.1984 TARİHLİ VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA (ESTETİK KOMİSYONU ÜYELERİNE HUZUR HAKKI VERİLMESİ) İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 3.5.1984 Tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8’inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddenin 1’inci fıkrasının (j) bendine göre kurulacak komisyonun kamu görevlisi olmayan üyelerine toplantı başına 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 32’nci maddesine göre belediye meclis başkan ve üyelerine ödenen tutarın iki katı kadar ilgili idare bütçesinden huzur hakkı ödenir.”   

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.