Küçük Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Birleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Küçük Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Birleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

GENEL GEREKÇE

Ege bölgesinde bulunan 1 milyon dekar bağ alanının 750 bin dekarı Manisa’dadır ve yaklaşık 50.000 aile geçimini üzüm üretiminden geçimini sağlamaktadır.

Ancak son yıllarda gerek Sultani üzüm, gerekse sofralık üzüm ile adını duyuran Manisalı üreticilerimiz sattıkları üzümlerin parasını alamamışlar, başta bankalara olan kredi borçlarını, ilaç bayilerine ve esnafa olan borçlarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Her geçen yıl bir önceki yılı arayan üreticiler zor durumda kalmış ve yıllar itibariyle çek ve senetlerini tahsil edemeyenlerin sayısı da giderek artmıştır.

Ülkemiz büyük bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen son 12 yılda tarımdaki verimliliğini kaybetmiştir. Geçen bu sürede Türkiye tarımda dışa bağımlı hale gelmiş, tarımda Cumhuriyet tarihinin en düşük büyüme oranını gerçekleşmiş, çiftçimiz desteklenmek şöyle dursun sürekli vergilendirilmiş, borç batağına saplanmış ve haciz-icra kıskacında bırakılmıştır. Uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu, çiftçimiz ürünlerini ekmekten vazgeçerek kentlere göç etmiş ve üretim alanları giderek daralmıştır. Tarımda kullandığı girdilerin- mazot, gübre, ilaçlama, elektrik- bedelini karşılayamayan çiftçilerimiz aldıkları kredileri dahi geri ödeyememektedir. Çiftçimiz elektrik borcunu, su borcunu ödeyemez hale gelmiştir. Verilen destekler ise sadece göstermeliktir ve mazottaki ÖTV ile bu destek çiftçiden aynen geri alınır olmuştur.

Bu kanun teklifi ile de çiftçilerimizin tarımsal amaçlı aldıkları kredilerinde devlet desteğinin sağlanması amaçlanmış ve kredilerini geri ödeyemeyen, tarlası ipotek altında kalan çiftçilerimizin özel bankalardan aldıkları kredilerinin T.C Ziraat Bankası’nda birleştirilerek, güvence altına alınması öngörülmüştür. Ayrıca, kredileri Ziraat Bankası’nda birleştirilen çiftçilerin kredi borcunun 5 yıl faizsiz ödemesi düzenlenmiştir.

 

  

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Bu madde ile küçük çiftçilerin bankalardan aldığı kredilerin bir kamu bankası olan T.C Ziraat Bankası’nda birleştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece sürekli olarak özel sektörün tehdidi altında olan çiftçilerin borçları devlet güvencesi altına alınmış olacaktır.

MADDE 2 – Bu maddenin ilk fıkrası ile T.C Ziraat Bankasında oluşan yeni kredi borcunun anaparasının hangi kalemlerden oluştuğu belirtilmiştir. Bu kalemlerin belirlenmesinde çiftçilerin faiz, gecikme masrafı gibi borçlarının bir kısmı affedilmiş, böylece durumlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

İkinci fıkrada ise yeni kredi borcunun anaparasına dahil edilmeyen faiz, gecikme zammı miktarı ile birleşmeye ilişkin masrafların hazinece karşılanacağı düzenlenmiştir. Böylelikle özel bankaların birleşme sonucu oluşabilecek zararlarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3 – Bu madde ile T.C. Ziraat Bankasında birleştirilen kredi borcunun faizsiz ve masrafsız olacağı öngörülmüş ve zaten zor durumda olan çiftçinin bu birleştirmeden sonra faiz ve masraf külfeti altında kalmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kredinin vadesinin çiftçi daha aşağısını talep etmediği sürece 60 aydan (5 yıl)  aşağı olamaması düzenlenmiştir.

MADDE 4 –  İpotek gösterilen kredi borcunun vadesinde ödenememesi nedeniyle, ipotek gösterilen arazinin satılması özellikle köylerde toprağın yabancılara geçmesi sorununu doğurmaktadır. Bu madde ile yeni oluşan kredi borcuna ilişkin ipotek vb. ayni teminatların alınması yasaklanarak bu ve bunun gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca önceki kredilere ait şahsi teminatların da şartlarını ağırlaştırılmadan ve yine verilen miktarla sınırlı kalmak koşuluyla yeni kredi için de geçerli olacağı düzenlenmiştir.

MADDE 5 – Madde ile birleştirilen borçlar için daha önce başlatılmış bulunan yasal takip işlemlerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın birleştirme süresi sonuna kadar durması ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılamayacağı hükme bağlanmıştır.

MADDE 6 –  Bu madde yürürlük maddesidir.

MADDE 7 –  Bu madde yürürlük maddesidir.

 

KÜÇÜK ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL KREDİ BORÇLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Küçük çiftçilerin vadesi dolmuş veya bu Kanunun yayımına kadar vadesi dolacak kredi borçları da dahil olmak üzere tarımsal amaçlarla aldığı tüm kredi borçları ile diğer kredilerden tarımsal amaçlarla aldığının tespit edilenleri, idarî veya kanunî takibe alınıp alınmadığına bakılmaksızın T.C. Ziraat Bankasında birleştirilir.

MADDE 2- (1) Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasında birleştirilmesi sonucu oluşan kredi borcunun anaparası;

a-Birleştirilen kredi borçların ana paraları toplamı;

b-Kredi borçlarının birleştirmeye kadar işlemiş olan faiz tutarından ödenmiş faiz tutarının mahsup edilmesinden sonra belirlenecek olan miktarın yarısı;

c- Vadesinde ödenmeyen kredilerin vadeden birleştirmeye kadar olan süredeki gecikme zammının yarısından oluşur.

             (2) Birleştirme sonucunda oluşan ana paraya dahil edilmeyen faiz, gecikme zammı ve birleştirmenin diğer masrafları T.C. Ziraat Bankasına tevdi edilen kredilerinin kullanıldığı bankalara Hazine tarafından ödenir.

MADDE 3 –T.C. Ziraat Bankasında birleştirilen ve bu kanunun 2.maddesine göre anaparası belirlenen kredi borcundan hiçbir suretle faiz alınamaz ve kredinin vadesi çiftçi daha aşağısını talep etmediği sürece 60 aydan (5 yıl) aşağı olamaz.

T.C Ziraat Bankası vereceği bu yeni krediye ilişkin çiftçiden masraf, işlem ücreti ve benzeri  ücret ne isimle olursa olsun talep edemez.

MADDE 4 –Birleştirilen kredi borçlarına ilişkin kredilerin çekildiği bankalara verilen ayni teminatlar kendiliğinden ortadan kalkar. T.C. Ziraat Bankası yeni kredi borcuna ilişkin hiçbir surette ayni teminat talep edemez. Bu kanuna aykırı olarak talep edilen ayni teminatlar kesin hükümsüzdür.

Birleştirilen kredi borçlarına ilişkin şahsi teminatlar ise verildiği miktar ile sınırlı olmak ve şartlarının ağırlaştırılmaması koşuluyla T.C. Ziraat Bankasında yeni kredi için de geçerlidir.

MADDE 5 – Bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın birleştirme süresi sonuna kadar durur ve bu süre içinde yeni takip başlatılamaz.

MADDE 6 –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.