Maden Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3213 Sayılı Maden Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Mustafa Tuncer                                                                                   Özgür Özel

Amasya Milletvekili                                                                        Manisa Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma Faciası, madencilerin çalışma koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği için bir milat olması gerekirken faciadan bugüne Türkiye’nin hiçbir madeninde işçi sağlığı ve iş güvenliği acısından bir arpa boyu yol alınmamıştır.

O madenlerden biri Amasya’nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden Ocağı İşletmesidir. 301 işçimizin hayatını kaybetmesine neden olan facianın sorumlusu Soma Holding’e ait Gürmin Enerji A.Ş. tarafından işletilen Yeni Çeltek Maden Ocağı’nın kapatılması ve madende çalışan işçilerin Soma’daki tesislerde zorla çalıştırılması gündeme getirilmiştir. Yeni Çeltek Maden Ocağı’nda mağdur edilen işçiler Anayasa’ya aykırı bir şekilde angarya ile karşı karşıya bırakılmaktadır.

Maden sektöründeki yasal düzenlemelerin yeraltında çalışan işçinin hakkını, hukukunu koruması gerekmektedir. Devletin kaynakları korunurken işçinin alın terinin karşılığını alması için gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir.

Soma faciasını yaşatan şirket oradaki sorumluluklarını nasıl yerine getirmedi ise bugün madenleri işleten birçok şirket işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemler bir tarafa rödövans sözleşmesinin dahi gerekliliklerini yerine getirmemektedir. Bu noktada rödövans sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin sözleşmelerinin feshedilmesi gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile rödövans sözleşmelerinden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerinin sözleşmeleri fesh edilerek, ilgili madenin işletmesinin Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devredilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-Bu madde ile 3 ay sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremeyen rödövansçıların sözleşmeleri feshedilmesi, ilgili maden sahasının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nca işletilmek üzere devralınması ve devralınan maden sahasında çalışmakta olan işçilerin bütün hak ve alacakların saklı olmak koşuluyla Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu kadrolarına geçmeleri amaçlanmıştır. 

MADDE 2-Bu madde yürürlük maddesidir. 

MADDE 3-Bu madde yürürlük maddesidir. 

 

3213 SAYILI MADEN KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 04/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek 7 Maddesi’ne aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. 

“Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin sahibi oldukları yer altı ve yer üstü kömür işletmeciliği ruhsatlarına ilişkin olarak üçüncü kişilerle yapılan rödövans sözleşmeleri aylık olarak Bakanlık’ça denetlenir. Üst üste 3 ay sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremeyen rödövansçıların sözleşmeleri feshedilir ve sözleşme konusu maden sahası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nca işletilmek üzere devralınır. Devralınan maden sahasında çalışmakta olan işçiler bütün hak ve alacakları saklı olmak koşuluyla Türkiye Kömür İşletmesi Kurumu kadrolarına geçer.”

MADDE 2- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3-  Bu kanun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.