Madencilerin Bankalardan Kullandıkları Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Madencilerin Bankalardan Kullandıkları Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

GENEL GEREKÇE

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen facia yaşanan büyük kayıpların yanı sıra derin yaraların açılmasına neden olmuştur. Tıpkı Somalı esnaflar  gibi yaşanan maden faciasının ardından Somalı tüm madenciler zor durumda kalmış ve bankalara olan borçlarını ödeyemez hale gelmişlerdir.

Facianın hemen ardından Soma’da ölen madencilerimizin yakınları için yardımlar toplamaya başlanmış, bu bağışlar AFAD bünyesinde toplanmış ve hayatta kala madencilerin kredi borçları ise Bankaların inisiyatifi ile 3 aylığına ertelenmiştir. Ancak facianın üzerinden geçen 3 ayın sonunda Bankaların bir kısmı borçların tahsili yoluna gitmiş, kimi ise borçların ertelenmesi kararını sürdürmüştür.  Özellikle Ziraat Bankasından madencilerin kullandıkları kredilerde yapılan erteleme, 3 ayın sonunda bitmiş ve madencilerimiz bu 3 ayın sonunda Ziraat Bankasından aldıkları kredileri faizi ile birlikte ödemek zorunda kaldıklarını öğrenmişlerdir. Madencilerimiz Ziraat Bankasına gittiklerine 3 aylık kolaylığın bir öteleme olmadığını, faizi ile birlikte işleyecek bir yapılandırma olduğunu öğrenmişler ve adeta 13 Mayıs’tan sonra bir kez daha mağdur olmuşlardır.  Ziraat Bankası’nın 3 aylık erteleme sonrasında işlettiği faiz 800 liraya kadar ulaşmış ve faizleri ile birlikte şu anda Somalı bir madencinin ödeyeceği aylık taksit tutarı 1600-1700 TL’ye yükselmiştir.

Benzer bir sorunla karşı karşıya kalan Somalı esnafın kullandığı krediler için gerekli girişimler başlatılmış, esnafın kredi sorunu çözülmüş ama Somalı madenciler bu sürede yalnız bırakılmıştır. Facianın hemen ertesinde Bankalardan bazıları 3 ay, bazıları 6 ay gibi kredi ötelemesi yapmış olsa da Somalı madenciler için bu erteleme süresi bitmiş ve artık zor günler başlamıştır. Önümüzdeki süreçte Somalı madencilerimizin daha da zor duruma düşmemeleri için bir an evvel gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca 11 Eylül 2014 tarihinde 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra madencilik iş kolunda yapılan düzenlemeler bahane gösterilerek bazı maden şirketleri faaliyetlerini durdurmuş ve özellikle Zonguldak gibi madencilikle geçimini sağlayan illerimizde birçok madencimiz işsiz kalmıştır. 13 Mayıs faciasının acısı hala tazeyken, son günlerde binlerce madencimizin işsiz kalması ve gerek Zonguldak, gerekse Soma ve diğer illerimizdeki madencilerimizin bir de kredi borçları gibi ciddi bir külfetle karşı karşıya kalmış olması onları daha da zor durumda bırakmaktadır.

Bu nedenle gerek Somalı madencilerimizin gerekse ülkemizdeki diğer tüm maden emekçilerinin bu zor durumdan kurtarılması ve içinde bulundukları zor koşulların bir nebzede olsa düzeltilmesi için bu kanun düzenlenmiştir. Bu kanunda gerek yeraltı ocaklarında, gerekse maden iş kolunda yer üstü ve yan kuruluşlarda çalışan tüm işçilerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Bu kanunda; madencilerin ve maden işkolunda çalışan tüm emekçilerin bankalardan kullandıkları kredilerden, Bankaya ödenmediği için takibine başlanmış kredi borçlarının ve 31.11.2015  tarihine kadar Bankaya ödenmemiş kredilerin vadelerinin ilk 1 yılı ödemesiz 2 yıl süreyle faizsiz olarak yapılandırılması ve 31.11.2015 tarihi itibariyle kullandırılmış kredilerin günü gelmiş ya da gelmemiş olan tüm taksitlerinin 1’er yıl süreyle faizsiz olarak ötelenmesi öngörülmüştür. Ayrıca, bu yapılandırma ve öteleme için borçlulardan herhangi bir masraf, işlem ücreti vb. talep edilmemesi de düzenlenmiştir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Amaç

MADDE 1- Kanunun amacını düzenlemektedir. Madde ile, madencilerin bankalardan kullandıkları kredilerin yapılandırılması ve bu yapılandırma ve öteleme için borçlulardan herhangi bir masraf, işlem ücreti vb. talep edilmemesi düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- Ülkemizde madenlerde çalışan tüm madenciler ile, maden iş kolunda yer üstü ve yan kuruluşlarda halen çalışan ya da 13 Mayıs 2014 tarihinden önce çalışmış olan tüm işçiler bu kanun hükümlerinden yararlanır.

Kredilerin Ertelenmesi

MADDE 3- Maddede kredi borçlarının ertelenmesi ve temerrüt faizinde indirime gidilmesi ile bu işlemlerden doğacak kayıpların karşılanması düzenlenmektedir.

Yasal Takip ve Haciz İşlemleri

MADDE 4- Madde ile ertelenen borçlar için daha önce başlatılmış bulunan yasal takip işlemlerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın erteleme süresi sonuna kadar durması ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılamayacağı hükme bağlanmış ve uygulanmış hacizlerin ise yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılması esas alınmıştır.

Müracaat Süresi

MADDE 5- Kredi borcunun ertelenmesinden yararlanabilmek için müracaat süresi düzenlenmektedir.

Yürürlük

MADDE 6- Yürürlük maddesidir.

Yürütme

MADDE 7- Yürütme maddesidir.

 

MADENCİLERİN BANKALARDAN KULLANDIKLARI KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Amaç

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, maden iş kolunda yerlatı, yerüstü ve yan kuruluşlarda çalışan işçilerin bankalardan kullandıkları kredilerden, Bankaya ödenmediği için takibine başlanmış kredi borçlarının ve 31.11.2015 tarihine kadar Bankaya ödenmemiş kredilerin vadelerinin ilk 1 yılı ödemesiz 2 yıl süreyle faizsiz olarak yapılandırılması ve 31.08.2015 tarihi itibariyle kullandırılmış kredilerin günü gelmiş ya da gelmemiş olan tüm taksitlerinin 1’er yıl süreyle faizsiz olarak ötelenmesidir.

Bu yapılandırma ve öteleme için borçlulardan herhangi bir masraf, işlem ücreti vb. talep edilmez.

Kapsam

MADDE 2-Ülkemizde madenlerde çalışan tüm madenciler ile, maden işkolunda yer üstü ve yan kuruluşlarda çalışan ya da 13 Mayıs 2014 tarihinden önce çalışmış olan tüm işçiler bu kanun hükümlerinden yararlanır.

Kredilerin Ertelenmesi

MADDE 3- Maden işkolu çalışanlarına Bankalar tarafından kullandırılan ve borçluları ödeyemediği için borçluları nezdinden takibe başlanan krediler ile 31.08.2015 tarihine kadar Bankaya ödenmemiş kredilerin vadeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 1 yılı ödemesiz 2 yıl süreyle faizsiz olarak yapılandırılır.

31.11.2015 tarihi itibariyle kullandırılmış kredilerin günü gelmiş ya da gelmemiş olan tüm taksitleri de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1’er yıl süreyle faizsiz olarak ötelenir.

Maden işkolu çalışanları tarafından kullanılan ve bu kanun kapsamında ertelenen kredilerde, 4.12.1984 tarih ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna dayanılarak bileşik faiz yürütülemez.

Bu yapılandırma ve öteleme için borçlulardan herhangi bir masraf, işlem ücreti vb. talep edilmez. Ertelenen kredilerde Bankanın takip masrafları ile temerrüt faizinin tamamı ve Bankanın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları Hazine tarafından karşılanır.

Yasal Takip ve Haciz İşlemleri

MADDE 4- Bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın erteleme süresi sonuna kadar durur ve bu süre içinde yeni takip başlatılamaz.

Uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılır. 

Müracaat Süresi

MADDE 5- Bu kanun hükümleri, Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde borçlu bulundukları ilgisine göre Bankaya yazılı olarak müracaat edenler hakkında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.