Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MESLİSİ BAŞKANLIĞINA

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederiz.

        Engin Altay                                 Levent Gök                            Özgür Özel

  İstanbul Milletvekili               Ankara Milletvekili              Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili      CHP Grup Başkanvekili        CHP Grup Başkanvekili 

 

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere geçmiş yıllarda memurlar tarafından işlenen disiplin cezaları ilgili memurların siciline işlenmekte ve yıllarca sicilinde kalmaktadır. Alınan disiplin cezaları ilgili memurların terfi etmeleri ve sınavlara girerek daha üst görevlere atanmalarına da engel olmaktadır. Bu durum disiplin cezası alan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışma istek ve arzusunu azaltarak kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine de engel olmaktadır.

Devlet memurluğu veya kamu görevinden çıkarılmayı gerektiren cezalar dışındaki bütün disiplin cezalarının bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi bütün memurlar ve kamu görevlileri için çalışma hayatında yeni beyaz bir sayfa açılmasını sağlayacaktır. Böylece Devletimizle memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında tam anlamıyla çalışma, işveren ve çalışan barışının sağlanarak bütün memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hep birlikte kamu hizmetlerine dört elle sarılmasını ve kamusal hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artması sağlanacaktır.

Bu Kanun teklifi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bütün memur ve diğer kamu görevlilerinin ayrım yapılmaksızın aldıkları disiplin cezalarının affedilerek yeni bir fırsat verilmesi ve böylece devlette çalışma barışı ve verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile disiplin affının kapsamı ve yapılacak işlemler belirlenmektedir.

Buna göre birinci fıkrada Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş ve devlet memurluğu ve kamu görevinden çıkarmayı gerektiren hapis ve ağır hapis cezası alanlar ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine ve 69 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında verilen affın ilgililerin aldıkları disiplin cezalarının geçmiş süreleri açısından parasal hak doğurmayacağı hüküm altına alınmaktadır. Böylece aldıkları disiplin cezalarından dolayı parasal kayba uğrayanların işledikleri disiplin cezalarını kısmen de olsa çekmiş olmaktadırlar.

Maddenin üçüncü fıkrasında ilgili memur ve diğer kamu görevlilerince hiçbir girişimde bulunulmaksızın devam eden henüz sonuçlandırılmamış disiplin soruşturma ve incelemeleri durdurulması hüküm altına alınmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasında bu aftan yararlananların sicil dosyalarındaki disiplin cezalarına ilişkin kayıtların ilgililerin müracaatı aranmaksızın hiçbir iz kalmayacak şekilde silinmesi hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 2- Maddenin birinci fıkrasında bu Kanun kapsamında olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş disiplin cezalarına karşı önceden idari yargı mercilerinde açılmış olan davaların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuzuncu günün sonunda kendiliğinden ilgili yargı merci tarafından “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilerek durdurulması; ancak davacı tarafın bu süre içinde ilgili yargı merciine müracaat edilerek davanın sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde davaya devam edilerek sonuçlandırılması böylece hakkında fiil isnat edilenlerden aklanmak isteyenlere bir fırsat verilmesi amaçlanmıştır.

Maddenin ikinci fıkrası birinci fıkrasına göre ilgili yargı merci tarafından karar verilmesine yer olmadığına karar verilen davalarla ilgili tarafların yaptıkları giderlerin ilgililerin üzerlerinden kalması ve vekalet ücretine hükmedilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında birinci fıkraya göre davacı tarafından sonuçlandırılması talep edilen davalarda davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde dahi ilgililerin bu Kanunla tanınan af hükümlerinden yararlandırılmaları hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

 

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Disiplin affının kapsamı

MADDE 1- (1)Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş ve devlet memurluğu ve kamu görevinden çıkarmayı gerektiren hapis ve ağır hapis cezası alanlar ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine ve 69 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

(2) Bu Kanuna göre verilen af ilgililerin aldıkları disiplin cezalarının geçmiş süreleri açısından parasal hak doğurmaz.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş fiillerle ilgili devam eden henüz sonuçlandırılmamış disiplin soruşturma ve incelemeleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın durdurulur.

(4) Bu aftan yararlananların sicil dosyalarındaki disiplin cezalarına ilişkin kayıtlar ilgililerin müracaatı aranmaksızın hiçbir iz kalmayacak şekilde silinir.

Devam eden davalar

MADDE 2- (1)Bu Kanun kapsamında olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş disiplin cezalarına karşı önceden idari yargı mercilerinde açılmış olan davalar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuzuncu günün sonunda kendiliğinden ilgili yargı merci tarafından “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilir. Ancak davacı tarafın bu süre içinde ilgili yargı merciine müracaat ederek davanın sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde davaya devam edilerek sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkraya göre ilgili yargı merci tarafından karar verilmesine yer olmadığına karar verilen davalarla ilgili tarafların yaptıkları giderler üzerlerinden kalır ve vekalet ücretine hükmedilmez.

(3) Birinci fıkraya göre davacı tarafından sonuçlandırılması talep edilen davalarda dava davacının aleyhine sonuçlansa bile bu Kanunla tanınan af hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1)Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.