Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğiniz saygılarımla arz ederim.

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

GENEL GEREKÇE

5 yılda bir seçimle iş başına gelen ve partilerden bağımsız olarak görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin olarak bugüne kadar yeterli düzenlemeler yapılmamış ve muhtarlarımızın sorunları çözüme kavuşturulmamıştır.

Muhtarlarımız, yetki alanına giren konularla ile ilgili masraflarını kendi maaşlarından karşılayarak görevlerini yerine getirmeye çalışırken, birçok muhtarımız da sadece aldıkları muhtar maaşı ile geçinerek, sosyal güvenlik primlerini de bu maaştan karşılamaya çalışmaktadır. Kendi imkanları ile görevlerini yerine getirmeye çalışan muhtarlarımızın, çağın gereksimi olan araç ve gereçlerini kendi imkanları ile sağlamaları giderek zorlaşmaktadır. Aldıkları ücret ile muhtarlık bürolarının zaruri ihtiyaçlarını karşılamak bile mümkün değildir.

Aldıkları maaşlar yetersiz ve sosyal güvenlik primlerini kendileri yatırmak zorunda olan ve köyü veya mahallesi için fedakarca çalışan muhtarlarımızın taleplerinin karşılanması ve sosyal ve ekonomik haklar bakımından da mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Muhtarlarımızın hizmetlerini verdikleri binaların kira, elektrik, su, yakacak, telefon ve internet gibi zaruri giderleri dahi çoğu zaman muhtarlar tarafından karşılanmakta ve bu da muhtarlarımız için ayrıca bir yük olmaktadır.

Ülkemizde 50 binin üzerindeki muhtarımız ve onların ailesini ilgilendiren düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapılması ve 29.08.1977 tarihli 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasındaki gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi ile muhtar ödeneklerinin en az asgari ücret seviyesine çıkarılması ve görev yaptıkları süre boyunca sosyal güvenlik primlerinin de devlet tarafından karşılanması öngörülmektedir.

Ayrıca yine bu kanun teklifi ile, hizmet binası olmayan muhtarlıkların binasının tahsisi ile, çeşitli demirbaş ve elektrik, doğalgaz vb. giderlerinin karşılanması için çeşitli düzenlemelere gidilmiştir.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Bu madde ile muhtarların aylık ödenekleri günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenerek asgari ücretin minimum 1,5 katı seviyesine çekilmiştir.

MADDE 2- Bu madde ile muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülmüştür.

MADDE 3- Bu madde ile Muhtarlık hizmet binalarının elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet vb. giderlerinin hizmetle bağdaşır kısmı İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanması öngörülmüştür.

MADDE 4- Bu madde ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlıklarından hizmet binası olmayan yerlerde muhtarlığın bağlı bulunduğu ilçe belediyesi tarafından muhtarlık hizmet binasının yapılması ve yine buralarda eksik olan demirbaş eşyalarının İlçe Belediye bütçesinden karşılanması amaçlanmıştır.

MADDE 5 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 6-  Yürütme maddesidir.

 

 

 

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 29/08/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Köy muhtarları için brüt asgari ücretin iki katı, şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına ise brüt asgari ücretin 1,5 katı kadar aylık ödenek verilir.”

MADDE 2-  2108 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarının ödeyecekleri sosyal güvenlik primleri görev süreleri boyunca İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır.”

MADDE 3-  2108 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“EK MADDE 1- Muhtarlık hizmet binalarının elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet vb. giderlerinin hizmetle bağdaşır kısmı İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu miktarı belirlenmesi ve her yıl Ocak ayında yeniden değerleme oranlarına göre artırılması İçişleri Bakanlığı’nın görevidir.”

MADDE 4-  2108 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“EK MADDE 2- Şehir ve kasaba mahalle muhtarlıklarından hizmet binası olmayan yerlerde muhtarlığın bağlı bulunduğu ilçe belediyesi tarafından muhtarlık hizmet binası yapılır.

Şehir ve kasaba mahalle muhtarlıklarında demirbaş eşyalarından eksik olanlardan ihtiyaca göre bilgisayar, telefon, faks, fotokopi makinesi ve büro malzemeleri İlçe Belediye bütçesinden karşılanır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.