Öğrenci Kredi Borçlarının Geri Ödemelerinin Bir İşe Yerleştikten Sonra Başlaması ve Mevcut Borçlara Ödeme Kolaylığı Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması (Öğrenci Kredi Borçlarının  Geri Ödemelerinin Bir İşe Yerleştikten Sonra Başlaması ve Mevcut Borçlara Ödeme Kolaylığı Sağlanması) Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederiz.

         Engin Altay                                 Levent Gök                             Özgür Özel

  İstanbul Milletvekili               Ankara Milletvekili              Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili      CHP Grup Başkanvekili        CHP Grup Başkanvekili

GENEL GEREKÇE

Yükseköğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere, kendilerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla, devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince ve zorunlu borç niteliğinde olmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenim kredisi verilmektedir. Kredi borçları öğrencilerce, öğrenim gördükleri öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl, lisansüstü eğitim yapmaları halinde ise dört yıl sonra başlamak üzere, aynı sürede ve aylık dönemler halinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödemek zorundadır. Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı takibe alınmakta ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil olunmaktadır.

Ülkemizde okulunu bitiren gençlerin önemli bir kısmının iş bulma sorunuyla karşı karşıya kaldığı herkes tarafından bilinen bir olgudur. Okulunu bitiren ancak iş bulamayan gençler gelirleri olmadığı için, iş bulabilenler ise ancak yaşamlarını idame ettirebilecekleri seviyede düşük ücretler karşılığında çalışmak zorunda kaldıkları için kredi borçlarını ödeyememektedir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2014 yılı faaliyet raporunda takipteki dosya sayısı 947.173 ve takibe alınan alacak tutarı ise 2.052.201.478 TL olarak açıklanmıştır.

Okulu bitirmiş olmasına rağmen bir iş bulamadığı için veya çalışmasına rağmen yeterli gelire sahip olmadığı için öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyenlerin sayısının bir milyona yaklaşmış olması bu sorunun içinden çıkılamaz bir hal aldığının açık bir göstergesidir.  Bu sorunun ortaya çıkışında devletin de gençlerin iş bulmasına elverişli bir ekonomik ortamı ve büyümeyi sağlayamamış olmasının önemli payı bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu tablo karşısında sorunun ortadan kaldırılması için yasal bir düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

İşbu kanun teklifi ile sayıları bir milyona yaklaşan kredi borçlusu gencimize ait borçların, anaparasının taksitler halinde ödenmesi kolaylığı getirilmekte, anapara borcunu ödeyenlerin, büyük ölçüde tahsil imkanı kalmadığı anlaşılan gecikme zamları da silinmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle borçlunun, Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, borcunu ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeksleme yapılarak Kurumca uzatılması sağlanmaktadır.

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takibe alınmış olan borçların anaparasının ödenmesi kolaylığı sağlanmakta ve anapara borcunu bu kapsamda ödeyenlerin gecikme zamları da silinmektedir.

MADDE 2-  351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa eklenen geçici madde ile bu Kanundan doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış olan borçların, borçlunun işe girmesini takip eden 4 yılda ve üçer aylık taksitler halinde ödenmesi halinde bunlara ilişkin olarak hesaplanan gecikme zamlarının tamamının terkin edilmesi sağlanarak Kurum alacaklarının tahsili ve takipler nedeniyle zor durumda olan borçluların rahatlatılması ve borçlarını daha uygun imkanlarla ödeyebilmelerine imkan tanınmaktadır. 

MADDE 3- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 4– Yürütme maddesidir. 

 

16.8.1961 TARİHLİ VE 351 SAYILI YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 MADDE 1 – 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Borçlunun, Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, borcunu ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeksleme yapılarak Kurumca uzatılır.”

MADDE 2 – 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Kanundan doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış olan borçların, borçlunun işe girmesini takip eden 4 yılda ve üçer aylık taksitler halinde ödenmesi halinde bunlara ilişkin olarak hesaplanan gecikme zamlarının tamamı terkin edilir.

Taksit ödemeleri, işe girilmesini izleyen yılbaşında başlar. Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.  Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık yapılmış hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.