Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının Artırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının artırılması ve Makam Tazminatı Verilmesine İlişkin) Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

  

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz hem çalışırken hem de emekliliklerinde zor ekonomik koşullarda yaşamaktadırlar. Bir yandan çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamaya çalışırken diğer yandan kendi ailesi ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için hayat mücadelesi vermektedirler.

Son yıllarda yapılan anketlere göre öğretmenlerimizin önemli bir kesimi ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle toplumdaki itibarlarının azaldığını düşünmektedir. Öğretmenlerimizin %82 gibi önemli bir kısmı Türkiye’de öğretmenlik yapmaktan memnun olmadıklarını belirtmektedir. Önemli bir kısmı kredi kartına ve bankalara borçlu olup çoğu borçlarını borçla ödemektedirler. Gelecekleri için tasarruf yapamamaktadır. Bunlar öğretmenliği cazip bir meslek olmaktan uzaklaştırmaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca kamu çalışanlarına yapılacak maaş zamları Hükümet temsilcileri ile yetkili sendika ve kanun gereği toplu sözleşme sürecine katılan sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmelerle belirlenebilmektedir. Bu kapsamda 2016 – 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 2015 yılı Ağustos ayı içinde imzalanmıştır. Söz konusu Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısmının İkinci Bölümünde yer alan Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin “Eğitim öğretim tazminatı” başlığını taşıyan 15’nci maddesinde “17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara EKLİ (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları: “120,56”, 115,56” ve “105,56” olarak uygulanır” hükümlerine yer verilmiştir. Söz konusu Toplu Sözleşme 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olduğundan, eğer 657 sayılı Kanunun ilgili maddesinde bir değişiklik yapılmaz veya yeni yapılacak toplu sözleşmede söz konusu tazminat artışlarının devamına karar verilmezse öğretmenlerimize sadece 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan eğitim öğretim tazminatındaki artışın kesilmesi durumuyla karşılaşılabilecektir. Böyle bir durum ise geçici olarak iki yıl süreyle öğretmenlerimize sağlanan mali iyileştirmenin yeni dönemde kesilmesi suretiyle mali durumlarının tekrar kötüleştirilmesi anlamına geleceğinden sıkıntılar yaratacaktır. Öğretmenlerimiz 31.12.2017 tarihinden sonra toplu sözleşme ile verilen tazminat artışının sonraki yıllarda devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini yaşamaktadırlar.

Öğretmenlerimizin mali sorunlarının kısmen de olsa giderilebilmesi ve öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi için mali durumlarının hem çalışırken hem de emekliliklerinde iyileştirilmesi toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu yaklaşım doğrultusunda Kanun Teklifimizle:

  • Asıl yararı emekli aylıklarındaki artışla görülecek olan ek gösterge artışından öğretmenlerimize derecelerine göre aylık 17 TL’den 45 TL’ye kadar,
  • Öğretmenlerimize ödenecek makam tazminatı ve buna bağlı olarak verilecek temsil tazminatı ile maaşlarında aylık 822 TL’ye kadar,
  • Öğretmenlerimiz eğitim öğretim tazminatlarının arttırılması ile maaşlarında, 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme ile verilen, aylık 237-TL,

Olmak üzere mali haklarında, 2015 yılı verilerine göre, 1.104-TL’na kadar net artış yasal dayanağa kavuşturulmuş olunacaktır. Bu tutardan 2016-2017 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesine göre ödenmekte olan 237 TL düşüldüğünde öğretmenlerimizin mali haklarında yaklaşık 867 TL’ye kadar bir artış sağlanmış olacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerimizin derecelerine göre ek göstergeleri arttırılmaktadır. 

MADDE 2- Öğretmenlerimize 2000 gösterge üzerinden makam tazminatı ödemesi getirilmektedir.

MADDE 3- Madde ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerimizin 657 Sayılı Kanundaki 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara Ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları 30’ar puan eklenerek sırasıyla “130”, “125” ve “115” a çıkarılarak özel hizmet tazminatları artırılmaktadır.

MADDE 4– Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

 

14/07/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA (ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGE VE TAZMİNATLARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN) KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli hizmet sınıfları itibariyle unvana veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeleri gösteren I SAYILI CETVELİN IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ başlığı altında “b) Öğretmen ve diğer personel” alt başlığının karşısında derecelerine göre yer alan ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“IV EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLER Derece Uygulanacak ek gösterge
b) Öğretmen ve diğer personel 1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

 

Madde 2-14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ’nin 8/b sırasının sonuna “ve aynı maddenin B- EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI bölümünde yer alan öğretmen ünvanlı kadrolarda bulunanlar” ibareleri eklenmiştir.

Madde 3- 14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152’nci maddesinin II/B EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI bölümünün birinci paragrafında yer alan tazminat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

B – EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere)

 

  1. a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 130’una,
  2. b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 125’ine,
  3. c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 115’ine,” 

 

Madde 4- Bu Kanun yayımını tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.