Özel Büyükşehir Belediyelerine Aktarılan Payların Açıklanmama Sebebini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal tarafından Anayasa’nın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                                                                                                                                                       Özgür Özel

                                                                           Manisa Milletvekili

                                                                      CHP Grup Başkanvekili 

Bilindiği üzere 5779 sayılı Genel Bütçe Gelirlerinden İl Özel İdareleri ve Belediyelere Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca ve yine adı geçen Kanunda belirlenen esaslara göre yerel yönetimlere pay ayrılmaktadır. Hesaplanan paylardan büyükşehir belediyeleri için hesaplananlar Maliye Bakanlığınca doğrudan, diğer belediyeler ve il özel idareleri için hesaplanan tutarlar ise İller Bankası aracılığı ile ilgili idarelere aktarılmaktadır.

Kamu yönetiminde saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları hem dünyada hem de ülkemizde önemle vurgulanan kavramlardır. Nitekim ülkemizde de özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan sonra kamu yönetiminde temel yönetim anlayışı olarak kabul edilmiştir. 2017 Yılı Bütçe Gerekçesinin III. Bölümünde yer alan A. 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN ÖZELLİKLERİ başlığı altında bütçenin hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı güçlendirecek şekilde hazırlandığı ifade edilmiştir. Yine 2017 Yılı Bütçe Sunuş Konuşmasında yerel yönetimlere 58,4 milyar TL kaynak ayrıldığı ifade edilmiştir. Ancak uygulamada tersine gelişmeler yaşanmakta, bazı verilerin paydaşlardan gizlenmesi yoluna gidilmektedir. Oysa bu kaynakların beledilere nasıl dağıtıldığının kamuoyuna açıklanması saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereğidir. Nitekim geçmiş yıllarda Maliye Bakanlığı büyükşehir belediyelerine aktardığı payları ayrı ayrı internet sayfasında ve faaliyet raporlarında aylık olarak raporlarken 2015 yılından itibaren yayınlamamaya başlamamıştır. Veri kullanıcıları ve paydaşlarca İller Bankasının da her ay itibariyle belediyelere ve il özel idarelerine aktarılan payların kamuoyu ile paylaşılması beklenirken Maliye Bakanlığınca da paylara ilişkin verilerin, taahhüt edilen politikaların aksine, gizleme yoluna gidilmiştir.

Bu kapsamda;

1- 2015 Yılından itibaren Bakanlığınızca büyükşehir belediyelerine aylar itibariyle aktarılan payların yayınlanmama gerekçesi nedir? Bu durumun saydamlık ve hesap verilebilirliğe zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

2- Büyükşehir belediyelerine belediyeler itibariyle 2015 yılından aktarılan tutarlar ne kadardır.

3- Bundan sonraki aylar/yıllarda büyükşehir belediye paylarının önceki yıllarda olduğu gibi saydamlık ve hesap verilebilirliği, 2017 Yılı Bütçe Gerekçesinde belirtildiği gibi, güçlendirmek için yayınlamayı düşünüyor musunuz?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Büyükşehir Belediyelerine Aktarılan Payların Açıklanmama Sebebi