Özel Ceza İnfaz Koruma Memurlarının Mevcut Sorunları İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Önerge Verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ülkemizde sayıları 40.000’i bulan ceza infaz koruma memurları maddi ve manevi birçok sıkıntı ile mücadele etmek zorunda kalmakta, bu sebeple kendilerini ikinci sınıf devlet memuru gibi hissetmektedirler.

Cezaevi güvenliğinden sorumlu bu personelin, emniyet ve güvenlik hizmetleri sınıfında değil, idari hizmetler kısmında sayılmış olmasından kaynaklı olarak özlük haklarında ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Ayrıca, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde ceza infaz kurumu memurlarına sendika kurma hakkı tanınmamış olması da bir diğer eksiklik ve insan hakkı ihlali olarak göz çarpmaktadır.

Yirmi dört saat çalıştıkları halde fazla mesai ücreti alamayan, tüm tatillerde, bayramlarda çalışmak zorunda kalan infaz koruma memurları, cezaevlerinde adeta gönüllü mahkûm gibi bulunmaktadırlar. Sosyal yaşamları olamayan, birçoğu şehrin dışında yapılmış cezaevlerinde çalışan infaz koruma memurları tüm bu zorlu çalışma koşullarına rağmen emekli olmak istememektedirler. Emekli olduklarında ciddi hak kayıplarına uğrayan infaz koruma memurları tüm bu ağır çalışma koşullarına rağmen emekliliğe hak kazansalar bile zorunlu olarak çalışmaya devam etmek zorunda kalmaktadırlar.

Tüm bu sebeplerle, infaz koruma memurlarının görevlerini daha iyi yerine getirebilmeleri için cezaevlerinde insani çalışma koşullarına sahip olmaları elzemdir. Bu noktada, yukarıda sayılan başat sorunlara ek olarak tüm diğer mevcut sorunlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması gerekmektedir.

İnfaz koruma memurlarının insan onuruna yaraşır çalışma koşullarına sahip olması, personelin psikolojisinin iyileştirilmesine, cezaevlerinde istenmeyen olay/vakaların yaşanmasının engellenmesine katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda, infaz koruma memurlarının mevcut durumlarının ve sorunlarının tespiti, devlet teşkilatı içindeki statüsünün belirlenmesi, sosyal ve özlük haklarında yapılabilecek iyileştirilmelerinin belirlenebilmesi, amacıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddelerine göre Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili