Özel Toplanan Yardımların IŞİD’e Aktarılmasını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) Genel Sekreteri David Lewis’in İtalya’daki bir yardım kuruluşunun Suriyeli çocuklar için topladığı yardımların Türkiye’ye gönderildiği ve burada IŞİD’e militan toplayan bir kişi tarafından ele geçirilip örgüte dağıtıldığını belirtmesi üzerine bu konuya ilişkin soruların yer aldığı 10.02.2016 tarihli ve 7/2394 esas numaralı soru önergeme 08.04.2016 tarihinde Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından verilen cevapta “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun “Sırrın İfşası” başlıklı 22 nci madde hükmü çerçevesinde yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verilmesi yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.” denilmiştir.

5549 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde, kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine ve mesleklerine ilişkin olarak öğrenilen sırların ifşa edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Oysa soru önergesinde bu kapsamda herhangi bir kişiyle ilgili sır olarak kabul edilebilecek herhangi bir bilgi istenilmemiş, olaya ilişkin konuların açıklığa kavuşturulmasına yönelik genel nitelikte sorulara yer verilmiştir. Söz konusu soru önergesinde bahsi geçen hususların basında yer almış olmasına ve soruların sırrın ifşaına neden olmayacak şekilde yöneltilmiş olmasına rağmen sorulara bu şekilde gerçek dışı, yasal bir kılıf uydurularak cevap verilmemesi, anayasal bir denetim mekanizması olan soru önergesi yolunun kullanımını engellemesinden dolayı kabul edilebilir değildir.

Bilindiği üzere gerek Anayasanın 112 nci maddesinde gerekse 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde Başbakanın görevleri sayılırken “Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır.”  hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda;

  • Söz konusu önergeye Maliye Bakanı tarafından uydurma bir gerekçeyle cevap verilmemesini ve bu şekilde adeta İŞID’in koruma altına alınmasını uygun buluyor musunuz?
  • İŞİD terör örgütünün ve Türkiye’deki bağlantılarının korunmasına yönelik olarak Maliye Bakanına ve diğer bakanlara tarafınızdan herhangi bir talimat verilmiş midir?
  • Soru önergesinin gereği gibi cevaplandırılmasının sağlanması konusunda, Anayasanın 112 nci maddesinde yer alan göreviniz kapsamında, Maliye Bakanı’na gerekli talimat verilecek midir? Böyle bir talimat verilmeyecekse Anayasanın ilgili maddesi karşısında, bu durumun gerekçesi ne olacaktır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Toplanan Yardımların IŞİD’e Aktarılması