Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Pasaport Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

GENEL GEREKÇE

Pasaport Kanunun 14. Maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri hususi damgalı pasaport alabilmektedir. Ancak eczacılar ne yazık ki Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı bir şekilde bu haktan mahrum edilmektedir.

Eczacılar, ilaçların akılcı kullanımı, tedaviye uyum ve tedavi yönetimi konusunda kamu kaynaklarının ve daha da ötesi insan sağlığının korunması adına çok önemli bir noktada yer almaktadırlar. İlaçların keşfi ve yeni ilaçların bulunması, ilaçların doğru kullanılması, ilaç suiistimali ve yanlış ilaç kullanımında kontrol ve denetim sağlanması, sağlık bakım hatalarının azaltılması, farmakovijilans, kronik hastalık takibi ve diğer farmasötik bakım uygulamaları ile yetkin sağlık profesyonelleri olan eczacılar, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasında üstlendikleri sorumluluk itibariyle kamu hizmeti sunmaktadırlar. Bu açıdan eczacılar, sağlık alanında vazgeçilmez bir konumdadır.

Eczacılarımızın üstlenmiş oldukları tüm bu rollerin etkinliğinin artması için uluslararası bilimsel toplantılara, konferanslara, eğitimlere, seminerlere, araştırma faaliyetlerine, ilaç ve eczacılık alanındaki fuarlara sorunsuz bir şekilde iştirak edebilmeleri; eczacılık mesleğinin ülkemizde kalitesinin artmasına ve eczacılarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

Kanun Teklifi ile kamuda/özel sektörde çalışan eczacılara ve eczane eczacılarına yurtdışı çıkışlarında vize kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Bu değişiklik ile kamuda ve özel sektörde çalışan eczacıların ve eczane eczacılarının yurtdışı çıkışlarında kolaylık sağlanması, karşılaştıkları sıkıntıların ve engellerin ortadan kaldırılarak vize kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 2-Kanunun yürürlük maddesidir. 

MADDE3- Kanunun yürütme maddesidir.

 

PASAPORT KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- A) Hususi damgalı pasaportlar;

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları, eczacılar ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.” 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.