Şehit Yakınları ve Gaziler ile Gazi Yakınlarına Sağlanan Sosyal ve Ekonomik Hakların İyileştirilmesine Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına (Şehit Yakınları ve Gaziler ile Gazi Yakınlarına Sağlanan Sosyal ve Ekonomik Hakların İyileştirilmesi) Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederim. 03.05.2016

                                                                                              

Kemal KILIÇDAROĞLU
       İzmir Milletvekili
     CHP Genel Başkanı

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde terör yıllardır önemli bir sorun olarak devam etmekte ve başta terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere halkımızı telafi edilmez acılarla baş başa bırakmaktadır. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerimizin yakınları ile gazilerimiz ve onların yakınları öncelikle Devletimize sonra bütün toplumumuza emanettir. Bu emanete Devlet ve millet olarak sahip çıkmak vefa borcumuzdur. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onlar için her şeyin en güzelini ve iyisini yapmak bizler için en büyük görevdir.

Şehit ve gazilerine sahip çıkan toplumlar millet olmayı başarabilmiş, dayanışma duyguları yüksek, güçlü toplumlardır. Bu çerçevede devlete düşen görevler vardır. Anayasamızda bu görev çok açık ve güçlü bir şekilde ifade edilmiştir. Anayasamızın 10’uncu maddesinde harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı; 61’inci maddesinde de Devletin harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri koruyarak toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Devletimizin şehit yakınları ve gazilerimizi koruyucu ve kollayıcı tedbirleri alması anayasal bir zorunluluktur.

Şehit yakınları ve gazilerimizin yaralarını ve yaşadıkları acıları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak yaşanan sorunların çözümüne yönelik Devletimiz tarafından alınacak tedbirler ve sağlanacak desteklerle bu acılara maruz kalan şehit yakınları ile gazilerimiz ve ailelerinin yaşamlarını bir ölçüde kolaylaştırmak mümkündür. Bu konularda bugüne kadar alınan tedbirler ve sağlanan destekler maalesef yeterli olamamıştır. Bu nedenle mevcut desteklerin artırılması ve bazı yeni olanakların sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen konularda düzenleme yapılması gerekmektedir.  

1- Şehit ve gazi çocuklarına yapılan eğitim yardımı artırılmalıdır.

Ülkemizde terör olayları sonucu veya görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybeden veya sakat kalan asker ve polis gibi kamu görevlilerinin çocuklarının eğitimi konusunda hem Devlet hem de toplum olarak sorumluluğumuz vardır. Anne veya babanın şehit veya gazi olması nedeniyle aile geliri desteğinden yoksun kalan çocuklarımıza sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Devletimize önemli sorumluluklar düşmektedir.

Vatana hizmet ederken hayatlarını kaybeden veya gazi olan yurttaşlarımızın çocuklarının eğitimlerini tamamlayabilmeleri için mevcut destekler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle şehit ve gazi çocuklarına yapılan eğitim yardımının artırılması gerekmektedir.

2- Şehit yakınları ve hayatlarını başkasının yardımı olmaksızın idame ettiremeyen gazilere mülkiyeti kendilerine ait konut verilmelidir. 

Şehit yakınları ve gazilerimizin çoğu dar gelirli olup kendilerine ait bir evi bulunmamaktadır. Mevcut uygulamada bazı şehit yakınları ve gazilerimize konut tahsis edilmekle birlikte mülkiyeti verilmemektedir. Bu durum ise şehit ve gazi ailelerinin geleceğe güvenle bakamamalarına ve sürekli endişe içinde yaşamalarına neden olmaktadır.

Şehitlerimizin geride kalanlarına, zor durumdaki gazilerimizin kendilerine aileleriyle yaşayabilecekleri bir ev temin etmek devletin görevidir. Şehit ve gazilerimizin ailelerine Devlet tarafından mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere bir konut verilerek bu endişelerinin giderilmesi gerekmektedir.

 3- Şehit yakınlarına ve gazilere ödenen nakdi tazminat tutarı artırılmalıdır.

Mevcut uygulamada şehit ve gaziler için belirlenen nakdi tazminat tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (100) katı olup 2016 yılı verilerine göre 84.376-TL’dır. Bu tutar günümüz ekonomik koşullarına göre çok düşüktür. O nedenle ödenecek nakdi tazminat tutarının artırılması bir zorunluluktur.

4- Şehit yakınları ve gazilere sağlanan istihdam olanakları artırılmalıdır.

Ülkemizde iş bulmanın zorluğu herkesçe bilinmektedir. Şehitlerimizin yakınları ile gazilerimiz ve çocuklarının hayatları da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Değişik platformlarda sıklıkla dile getirildiği üzere şehit yakınları ile gazilerimiz ve çocuklarına sağlanan mevcut iş imkanları yetersiz kalmaktadır.

Anayasamızın 10’uncu maddesinde harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı; 61’inci maddesinde de Devletin harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri koruyacağı ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Uygulamada sadece terörle mücadele kapsamında hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarının tamanına istihdam hakkı verilmekte, ancak bunun dışında vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarından ikisine, malul olanların kendisi veya yakınlarından birisine; vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarından veya malul olanlardan birisine; terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere birisine İstihdam hakkı sağlanmaktadır. Ayrıca 14.4.2016 tarih ve 6704 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle istihdam hakkından öncelikle 45 yaşından küçük olanlara, eğer 45 yaşından küçük hak sahibi yoksa 45 yaşından büyük hak sahiplerine verilmesi şartı getirilmiştir. Bu ise uygulamada 18 yaşından büyük olup öğrenimlerine devam eden çocukların olması, hak sahibi eşin de 45 yaşından büyük olması durumunda öğrenime devam eden çocukları ya iş ya okul tercihinde bulunmaya zorlayacaktır.

Şehitlerimizin eş ve çocuklarının hepsine sınırlama olmaksızın; eş var çocukları yoksa eşle birlikte ana, baba veya kardeşlerinden üçü; eş ve çocukları yoksa ana, baba veya kardeşlerinden ikisine kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı sağlanması gerekir.

5- Şehit yakınları ve gazilerimiz ile yakınlarına milletvekilleri ile aynı şartlarda tedavi imkanı sağlanmalı ve sözleşmeli özel sağlık kurumlarındaki her türlü farklar Devlet tarafından karşılanmalıdır.

Gazilerimize tedavi süresince sahip çıkmak ve hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın her türlü tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanarak iyileşmelerini sağlamak gereklidir. Mevcut uygulamada 5510 sayılı Kanuna göre bedelleri karşılanacak olan ürünler, garanti süresi kapsamında veya aynı amaca yönelik ürün talepleri Kurum tarafından yayınlanan ürün listelerinden, yine Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanmaktadır. Bu durum uygulamada sıkıntılar yaratmaktadır. Mevcut uygulamada, her ne kadar 5510 sayılı Kanunda bir sınırlama olmaksızın kamu hastanelerinden yararlanabilecekleri hüküm altına alınmış olsa da, gazilerimizin özellikle ortez, protez gibi hayatlarını kolaylaştıracak tıbbi malzemelerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. O nedenle şehitlerimizin dul eşi, çocukları ile ana ve babaları ile gazilerimiz, eşi, çocukları ile ana ve babasının tedavi imkanlarından milletvekilinden daha iyi koşullarda yararlanmalarının Devlet güvencesinde sağlanması ve ayrıca özel sağlık kurumlarındaki tüm tedavi farklarının yine Devlet tarafından karşılanması gerekir.

6- Çalışan gazilerimize 3000 günde emeklilik hakkı sağlanmalıdır.

Gazilerimizin erken emekli olabilmeleri için vergi indirim raporu almış olmaları gerekmekte bu da gazilerimizin defalarca hastanelere gidip gelmelerine sebep olmaktadır. Bu kişilerin de sağlam bir vatandaş gibi yasal süreyi tamamlamak için çalışması beklenmektedir. Vazife malulü gazilerin emeklilik konusunu özürlü emeklilik kanunundan ayırıp anayasadaki pozitif ayrımcılık maddesine dayanılarak muharip ve malul gaziler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralananlara yaş sınırlaması olmaksızın 3000 gün prim ödemeleri şartıyla 7200 prim gün sayısı üzerinden ve vergi indirim raporu aranmaksızın emekli olabilmelerini sağlanması gazilerimize karşı toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir.

7- İstiklal madalyası sahiplerine ödenen şeref aylığı ve vatani hizmet tertibinden ödenen aylıkları artırılmalı ve Devlet Övünç Madalyası verilenlere de aylık bağlanmalıdır.

Bilindiği üzere Devlet Övünç Madalyası, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin belirtilen mirasçılarına verilmektedir. Devlet Övünç Madalyası verilenlere aylık ödenmemesi haksızlık oluşturmaktadır.

Mevcut uygulamada 2016 yılından İstiklal Madalyası verilmiş bulunan vatandaşlarımıza 577TL, vatani hizmet tertibinden aylık alanlardan kendileri için 577-TL, dul eşleri için 463-TL ve diğerlerine 321-TL gibi oldukça düşük aylıklar belirlenmiştir.

İstiklal Madalyası verilmiş bulunan vatandaşlarımız ile vatani hizmet tertibinden ödenen aylıkların artırılması ve Devlet Övünç Madalyasına layık görülmüş şehit yakını ve malul gazilerimize de vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması bir nebze olsun ekonomik sıkıntılarını çözecektir.

8- Şehit yakınlarına ve gazilerimize Özel Tüketim Vergisinden muaf taşıt alım hakkı sağlanmalıdır.

Bilindiği üzere özürlü araç kullanımında sağ ayağından özürlü olan malul gazilerimizle, sakatlık oranı % 90 ve üzeri olan gazilerimiz yararlanmakta olup, bu durum daha çok sakatlık oranı ile ilgili verilmiş bir hak olduğundan gazilerimizin çoğu bu haktan yararlanamamaktadır. Bu durum ise gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilecek bir imkandan mahrum kalmaları sonucunu doğurmaktadır. Oysa Anayasamızın 10’ncu maddesinde harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı; 61’nci maddesinde de Devletin harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri koruyup ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Devletimizin şehit yakınları ve gazilerimizi koruyucu tedbirleri alması gerekmektedir.

Bu nedenle, 6.6.2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre şehit yakınlarına ve gazilerimize sakatlık oranına bakılmaksızın Özel Tüketim Vergisinden muaf bir adet taşıt alımı hakkı sağlanması şehit yakınlarına kısmı bir ekonomik fayda sağlayacak ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştıracaktır.

9- Gazilere “Gazi” ibareli taşıt plakası verilmelidir.

Gazilerimize gereken değer, saygı ve itibarı vermemiz toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Gazilerine hak ettikleri değeri veren toplumlar gerçek anlamda millet olabilen toplumlardır. Bu konudaki toplumsal bilincin gelişmesi gazilerimizin toplum içinde görünebilir olmalarıyla mümkündür.

Gazilerimizin kullandıkları araçlara “Gazi” ibareli plaka verilerek ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara park yerlerinde gaziler için özel park yerleri ayrılması konusunda sorumluluk verilerek toplum içinde görünür kılınması ve hak ettikleri saygıyı görmelerinin sağlanması gerekir.

10- Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sorunları ile ilgilenecek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü kurulmalıdır.

Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz ile yakınlarına sahip çıkacak merkezi yönetime dahil yetkili bir kamu kurumunun eksikliği her zaman hissedilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı” bu görevin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz ile onların yakınlarına daha etkili bir şekilde sahip çıkılabilmek ve sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla Bakanlık bünyesinde yeni bir genel müdürlüğün kurulması gerekmektedir.

11- Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sorunları ile ilgilenecek Başbakanlığa bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu kurulmalıdır.

Şehit yakınları ve gaziler ile gazi yakınlarının sorunları çok sayıda bakanlığın ve kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına girmekte olup mevcut durumda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki çalışma ve girişimler kurumlar arasında yaşanan koordinasyon sorunu nedeniyle sonuçsuz kalmakta, bu durum ise yaşanan sorunların çözümünü zorlaştırmakta ve geciktirmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırılarak şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarının tüm sorunlarının en hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasının sağlanması ve bu alandaki hizmet kalitesinin artırılması için Başbakanlığa bağlı olarak Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulunun kurulması gerekmektedir.

12- Şehitlerimizin ailesine milletvekili emekli maaşı tutarında “Şehit Aylığı” ödenmelidir.

Millet olarak her şehidimizin acısını derinden hissetmekle beraber en büyük acıyı şehit aileleri yaşamaktadır. Şehit ailelerinin yaşadığı bu acıların telafi edilebilmesi mümkün değildir. Ancak en iyi şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için şehit ailelerinin Devlet olanaklarından mümkün olan en üst seviyede yararlandırılmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede şehit ailelerine bağlanan dul ve yetim aylığının tutarı, toplumumuz tarafından kendilerine verilen önemin bir göstergesi olması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle şehit ailelerine bağlanan dul ve yetim aylık tutarının, en üst kamu görevlerinden olan milletvekilliği emekli maaşına eşitlenmesi gerekmektedir.            

Bu Kanun Teklifi ile:

1) Şehit ve gazi çocuklarından;

 • İlk ve ortaokulda okuyan öğrencilere ödenen aylık 111-TL, 266-TL’na
 • Lisede okuyan öğrencilere ödenen aylık 166-TL, 355-TL’ na
 • Yükseköğretimde okuyan öğrencilere ödenen aylık 222-TL, 444-TL’na çıkarılarak şehit ve gazilerimizin çocuklarının eğitimlerine daha fazla maddi eğitim desteğinin sağlanması,

2) Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimizin kendilerine devamlı ikamet edecekleri mahalde, bedeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden ödenmek üzere, ailedeki kişi sayısına uygun büyüklükte, mülkiyeti kendilerine ait olacak bir konut verilmesi; konut verilerken özellikle bakıma muhtaç gazilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde asansör vb. unsurların bulunmasının göz önüne alınması; muharip gazilerin de faizsiz konut kredisinden yararlandırılması,

3) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile yakınlarının istihdam hakkından;

 • Hayatını kaybedenlerin talepleri halinde sınırlama olmaksızın eş ve çocukları; eş var çocukları yoksa eşle birlikte ana, baba veya kardeşlerinden üçü; eş ve çocukları yoksa ana, baba veya kardeşlerinden ikisine,
 • Malullerin talepleri halinde kendileri ile sınırlama olmaksızın eş ve çocukları; eşi veya çocuğu yoksa kendisi ile ana veya babası veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam ikisine,
 • Diğer durumlarda engelli sayılanların kendileri ile birlikte toplam ikisine,

Kamu kurumlarında istihdam hakkı sağlanması ve 45 yaş sınırının tamamen kaldırılması,

4- Şehit yakınları ve gaziler ile gazi yakınlarından atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlara getirilen istihdam hakkından tekrar yararlanamama kısıtlamasının kaldırılması,

5) Şehit yakınları ve gaziler için belirlenen 84.476-TL nakdi tazminat tutarının 253.128-TL, “yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlar” için belirlenen 168.750-TL olan nakdi tazminat tutarının 337.504-TL’na çıkarılması ve diğer engelli hale gelenlere ve yaralananlara ödenecek nakdi tazminat tutarının da buna paralel olarak artırılması,

6) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olanların dul eşi ve çocukları ile ana ve babası ve harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri, eşleri, çocukları ile ana ve babalarına hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın, özellikle gazilerimizin ortez, protez gibi hayatlarını kolaylaştıracak tıbbi malzemelerinin temininde hiçbir sorun yaşamayacak şekilde, milletvekillerine sağlanan koşullardan daha iyi koşullarda kamu sağlık kurumlarından yararlanma hakkı tanınması ve özel sağlık kurumlarında yapılacak tedavilerinde ortaya çıkacak fiyat farklarının hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın Devlet tarafından ödenmesi,

7)  Muharip ve malul gaziler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralananlardan olup 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışanlardan en az 3000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların talepleri halinde 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş gibi yaşlılık aylığına hak kazandırılması,

8) 24.02.1968 Tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanların aylıklarına esas göstergenin 5750’den (2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 6503 olarak belirlenmiş olup tutarı 577-TL‘dir) 16900’e (tutarı 1.500-TL) çıkarılması; Devlet Övünç Madalyası sahiplerine de aynı tutarda madalya aylığı verilmesi,

9)  Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıkları düzenleyen 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmasında esas alınan kendileri için 700 (2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 6503 olarak belirlenmiş), dul eşleri için 550 (2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 5203 olarak belirlenmiş) ve yetim ve bakmakla yükümlü olduğu diğer yakınları için 400 (2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 3619 olarak belirlenmiş) olan gösterge rakamlarının sırasıyla 16.900, 13.280 ve 9.660’a ve böylece bu kapsamda ödenen aylıkların sırasıyla kendileri için 1.500-TL, dul eşleri için 1.179-TL ve diğerleri için 857-TL’na çıkarılması,

10) ÖTV’siz bir adet taşım alım hakkının herhangi bir şarta bağlı olmaksızın şehidin eşi, çocukları, ana veya babası ile gazilere tanınması,

11) Gazilerimize toplum içinde saygınlıklarının artırılması, trafikte ve park yerlerinde gerekli kolaylıkların gösterilmesini sağlamak üzere üzerinde “Gazi” ibaresi olan özel plakalar verilmesi,

12) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sorunlarının daha iyi takibi ve çözümü konularında çalışmalar yapmak üzere “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü” nün kurularak yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve yeni kurulan genel müdürlük için gerekli kadroların ihdası için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi,

13) Başbakanlık bünyesinde, şehit yakınları ve gaziler ile onların yakınlarına ilişkin konularda görev üstlenen kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, sorunların belirlenmesi ve gerekli politikalar ile çözümü için gerekli tedbirlerin alınması konularında çalışmalar yapmak üzere Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulunun kurulması,

14) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olanların eşine ve çocuklarına milletvekiline ödenen emekli aylığı kadar “Şehit Aylığı” bağlanması ve şehidin çocuğu yoksa aylığın şehidin eşi ve anası arasında paylaştırılması; bekar ise aylığın yüzde ellisinin annesine; annesi hayatta değilse babasına ödenmesi,

Suretiyle şehitlerimizin yakınları ile gazilerimiz ve onların yakınlarına Devlet güvencesinde sahip çıkılarak toplumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Teklifin birinci maddesiyle 08.06.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunun 93’üncü maddesi ile değişik EK 79’uncu Maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle şehit ve gazilerimizin ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretimde okuyan çocuklarına yapılan ödemelerin artırılması; özel eğitim kurumlarında eğitim görenlerin de bu haktan yararlandırılması sağlanmaktadır.

MADDE 2- Teklifin ikinci maddesiyle; gazilere Toplu Konut İdaresince verilen faizsiz konut kredisinin mülkiyeti kendine ait bir evi olmayan gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.

02.03.1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen Ek 17’nci maddesiyle 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre şehit yakını veya başkalarının yardımı olmaksızın hayatlarını sürdüremeyecek derecede engelli olan harp veya vazife malulü olup kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince devamlı ikamet edeceklerini beyan ettikleri yerde konut verilmesi; devamlı ikamet yeri olarak bildirilen yerde Toplu Konut İdaresince verilebilecek ailenin koşullarına uygun bir konut yoksa satın alınmak suretiyle hak sahibine verilmesi; şehit olanın yakınına verilecek konutun öncelikle eşine, eşi yoksa çocuklarına müştereken, çocukları da yoksa evi olmayan yaşayan annesine, annesi ölmüşse babasına verilmesi; verilen konutun bedelinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tapuya tescil işlemleri tamamlandıktan sonra talep tarihini takip eden otuz gün içinde Toplu Konut İdaresine ödenmesi; verilecek konutun ailedeki birey sayısı, oda sayısı, hak sahibinin belirlenmesi, başvuru yeri ve şekli, şehit ailesi ve gazilerin yaşamlarını kolaylaştıracak hususlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenmesi sağlanmaktadır.

MADDE 3– Teklifin üçüncü maddesinde 02.03.1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanuna bir geçici madde eklenerek Kanuna eklenecek ek 17’nci maddesine göre verilecek konut hakkından maddenin yürürlük tarihinden önce aynı şartları taşıyanlar için de genişletilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 4- Teklifin 4’ncü maddesiyle 03.11.1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun “Nakdi tazminat” başlığını taşıyan 3’ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “100 katı” ibaresinin “300 katı” (b) bendindeki “başkalarının yardım ve desteği olmaksızın hayatlarını sürdüremeyecek durumda olan malul gazilere ödenen tazminat için belirlenen “200 katı” ibaresinin “400” katı olarak değiştirilerek şehit yakınları ve gazilerimize ödenecek nakdi tazminat tutarları artırılmakta ve son fıkrasındaki “Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nakdi tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu yetkilidir“ cümlesi madde metninden çıkarılarak Bakanlar Kuruluna belirli hallerde nakdi tazminat ödenmemesi konusunda verilen yetki madde metninden çıkarılmaktadır.

MADDE 5- Teklifin beşinci maddesinde 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle;

-Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin talepleri halinde sınırlama olmaksızın eş ve çocuklarının hepsine; eş var çocukları yoksa eşle birlikte ana, baba veya kardeşlerinden üçüne; eş ve çocukları yoksa ana, baba veya kardeşlerinden ikisine,

Malullerin talepleri halinde kendileri ile sınırlama olmaksızın eş ve çocukları; eşi veya çocuğu yoksa kendisi ile ana veya babası veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi,

           -Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanların ise kendileri ile birlikte ikisine,

-Diğer durumlarda terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlerin kendileri ile birlikte toplam ikisine,

İstihdam hakkı sağlanmaktadır.

Beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanların da talepleri halinde tekrar istihdam hakkından yararlanmaları sağlanmaktadır.

  Sekizinci fıkrasındaki “Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler” cümlesi ile şehit yakınları ve gazilerimiz ve onların yakınlarının kamu kurumlarında istihdam hakkının sınırlandırılmasına neden olan hükümler madde metninden çıkarılmaktadır.

MADDE 6- Teklifin 6’ncı maddesinde 31.05.2006 Tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63’ncü maddesine 10.9.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun 45’nci maddesi ile eklenen 4’ncü fıkrasında yapılan değişiklikle 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olanların dul eşi, çocukları ile ana ve babası ve harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, Kanunun 47’nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi ve mülga 45’inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşlerinin her türlü tedavi ve iyileştirme giderleri hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın milletvekillerine tanınan haklardan daha iyi koşullarda 5510 sayılı Kanun kapsamında karşılanması ve ayrıca bunların anlaşmalı özel sağlık kurumlarındaki tedavilerinden kaynaklanan her türlü farkların sınırlama olmaksızın Devlet tarafından karşılanması ve bu suretle şehit yakınları ve gazilerimiz ile onların yakınlarına tam anlamıyla sağlık güvencesi sağlanmaktadır.

MADDE 7- Teklifin 7’inci maddesiyle 31.05.2006 Tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 28’nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Muharip ve malul gaziler ile terörle mücadele kapsamında yaralanan emniyet mensuplarından en az 3000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar talepleri halinde, bu Kanundaki diğer sınırlamalara bağlı olmaksızın, 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş gibi yaşlılık aylığı bağlanır” hükmü eklenmek suretiyle gazilerimizin daha erken ve daha yüksek basamaktan emekli olmaları sağlanmaktadır.

MADDE 8- Teklifin 8’inci maddesiyle 24.02.1968 Tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1’inci maddesine göre ödenen aylık tutarları artırılmakta ve Devlet Övünç Madalyası sahiplerine de aynı tutarda aylık verilmesi sağlanmakta ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan gazilere net asgari ücretin otuz katı kadar yapılan ödeme diğer gazilerle eşitlenmektedir.

MADDE 9- Teklifin 9’uncu maddesiyle 28.05.1986” Tarih ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunun “Aylık bağlanması” başlıklı 2’nci maddesinde yapılan değişiklikle maddedeki gösterge rakamları ve bu kapsamda ödenen aylıklar artırılmaktadır.

MADDE 10- Teklifin 10’uncu maddesiyle 6.6.2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklenen (e) alt bendinde şehit yakınlarına ve malul gazilerimize maddede belirtilen taşıt araçlarından bir adedini ÖTV ödemeksizin alma hakkı sağlanmaktadır.

MADDE 11-  Teklifin 14’ncü maddesi ile 13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa eklenecek bir maddeyle muharip ve malul gazilere üzerinde “Gazi” ibaresi yer alan özel plaka verilmesi; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara park yerlerinde gerekli ayarlamaları yapmaları sağlanmaktadır.

MADDE 12- Teklifin 13’üncü maddesiyle 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 6’ncı maddesinde yapılan değişiklikle icracı  “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü” nün kurularak şehit yakınları ve gaziler ile onların sorunları ile daha etkin bir şekilde ilgilenilmesi ve gerekli çözümlerin bulunması sağlanmaktadır.

MADDE 13- Teklifin 14’ncü maddesi ile 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’nci maddesinin devamına eklenen Ek Madde 11/A ile yeni kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nün görevleri sayılmaktadır.

MADDE 14- Teklifin 15’nci maddesiyle 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde ile yeni kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyacağı kadroların ihdas edilerek 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki ilgili cetvellere eklenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

MADDE 15- Teklifin 16’ncı maddesinde 10.10.1984 Tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna eklenen EK MADDE 13 ile Başbakanlığa bağlı olarak şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarıyla ilgili faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, sorunlarını belirlemek ve çözümü için gerekli politikaları belirlemek ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu oluşturulmaktadır.

MADDE 16- Teklifin 17’nci maddesinin birinci fıkrasıyla 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 1’nci maddesinde sayılan terör suçlarının önlenmesi için mücadele ederken veya mücadele sırasında yaralandıktan sonra yaralanmaya bağlı olarak kurtarılamayarak şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubunun ailesine emekli milletvekili maaşı kadar aylık bağlanması sağlanmaktadır. Aylığın, şehit, evli ve çocuklu ise aylığın yüzde altmışının dul eşine, kalanının çocuklarına; evli ve çocuksuz ise yüzde altmışının dul eşe, yüzde kırkının hayatta olan anasına; ana hayatta değilse babasına;  eşin evlenmesi halinde aylığın yüzde altmışının çocuklarına, yüzde kırkının anaya, ana hayatta değilse babasına; bekar ise aylığın yüzde 50’sinin anasına, ana hayatta değilse babasına ödenmesi sağlanmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında birinci fıkraya göre Kurum tarafından ödenen aylıkların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Kuruma ödeneceği,

Üçüncü fıkrasında maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleneceği,

Hususları düzenlenmektedir.

MADDE 17- Yürürlük maddesidir.

MADDE 18- Yürütme maddesidir. 

 

12.04.1991 TARİH VE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRE KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 08.06.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunun 93’üncü maddesi ile değişik EK 79’uncu Maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (3.000), ortaöğretimleri sırasında (4.000) ve yükseköğretimleri sırasında (5.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır.” 

MADDE 2- 02.03.1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi;

“8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlar ile kendisine ait evi olmayan muharip gazilere bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.”

şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 17- (1)8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddelerine, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesine ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre şehit yakını veya harp veya vazife malulü olup başkalarının yardımı olmaksızın hayatlarını idame ettiremeyecek derecede engelli olanlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince devamlı ikamet edeceklerini beyan ettikleri yerde konut verilir. Devamlı ikamet yeri olarak bildirilen yerde Toplu Konut İdaresince verilebilecek ailenin koşullarına uygun bir konut yoksa Toplu Konut İdaresince satın alınmak suretiyle hak sahibine verilir. Şehit olanın yakınına verilecek konut öncelikle dul eşine, eşi yoksa çocuklarına müştereken, çocukları da yoksa evi olmayan yaşayan anasına, anası ölmüşse evi olmayan babasına verilir. Verilen konutun bedeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tapuya tescil işlemleri tamamlandıktan sonra talep tarihini takip eden otuz gün içinde Toplu Konut İdaresine ödenir.

(2)Verilecek konutun büyüklüğü ailedeki birey sayısı, oda sayısı, hak sahibinin belirlenmesi, başvuru yeri ve şekli, şehit ailesi ve gazilerin yaşamlarını kolaylaştıracak hususlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3– 02.03.1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9– Bu Kanunun Ek 17’nci maddesine göre sağlanan haklardan yararlanma hakkı olanlardan daha önce yararlanmamış olanlar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde yararlanabilirler.”

MADDE 4- 03.11.1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun “Nakdi tazminat” başlığını taşıyan 3’ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “100 katı” ibaresi “300 katı” (b) bendindeki “200 katı” ibaresi” “400” katı olarak değiştirilmiş ve son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5- 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1’nci maddesinin üçüncü fıkrası:

“İstihdam hakkından;

 1. a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin talepleri halinde sınırlama olmaksızın eş ve çocukları; eş var çocukları yoksa eşle birlikte ana, baba veya kardeşlerinden üçü; eş ve çocukları yoksa ana, baba veya kardeşlerinden ikisi,
 2. b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin talepleri halinde kendileri ile sınırlama olmaksızın eş ve çocukları; eşi veya çocuğu yoksa kendisi ile ana veya babası veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi,
 3. c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından ikisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden ikisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından ikisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden ikisi olmak üzere toplam iki kişi,

ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından ikisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden ikisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından ikisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden ikisi olmak üzere toplam iki kişi,

  yararlanır.”

Şeklinde, 14.4.2016 tarih ve 6704 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrası:

“Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, olayın meydana geldiği tarihte birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar ile olayın meydana geldiği tarihten sonra, bu Maddeye göre istihdam hakkı sağlananlar hariç, söz konusu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar bu madde kapsamında sağlanan istihdam hakkından yararlanamaz.”

Şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasındaki “Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler” cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6- 31.05.2006 Tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63’ncü maddesine 10.9.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun 45’nci maddesi ile eklenen ek fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin dul eşi, çocukları ile ana ve babası ve harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47’nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi ve mülga 45’inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşlerinin her türlü tedavi ve iyileştirme giderleri milletvekillerine tanınan şartlarla bu Kanun kapsamında karşılanır.  Şu kadar ki, bu kapsamda hak sahibi olanlardan fiyat farkı, muayene ücreti, reçete ücreti gibi ödemeler dahil, hiçbir ödeme talep edilmez. Bunların anlaşmalı özel sağlık kurumlarındaki tedavilerinden kaynaklanan farklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Kuruma ödenir. Bu fıkra kapsamında harp ve vazife malulü sayılanların kendileri ile bunların eşleri, birinci fıkranın (e) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentlerinden muaf tutulur.”

MADDE 7- 31.05.2006 Tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 28’nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bu Kanunun kapsamında sigortalı sayılanlardan muharip ve malul gaziler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki vazife malullerinden en az 3000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlara talepleri halinde, bu Kanundaki diğer sınırlamalara bağlı olmaksızın, 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş gibi yaşlılık aylığı bağlanır. 

MADDE 8- 24.02.1968 Tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin birinci cümlesindeki  “5750” gösterge rakamı “16.900” olarak değiştirilmiş ve aynı cümledeki “1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Devlet Övünç Madalyası verilenlere” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi “Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerine de bu fıkranın birinci cümlesine göre aylık ödenir. Hak sahibinin dul eşine aylığın yüzde yetmiş beşi ödenir.” 

MADDE 9- 28.05.1986 Tarih ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunun “Aylık bağlanması” başlıklı 2’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “700”, “550” ve “400” gösterge rakamları sırasıyla “16.900”, “13.280” ve “9.660” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- 6.6.2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (e) alt bendi eklenmiştir.

e) 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren görevler dolayısıyla; ölenler için 87.03 G.T.İ.P (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç) numarasında yer alan araçların eşi, çocukları, bunlar yoksa anne veya babası(en fazla bir adedinin) ile 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11  G.T.İ.P. numarasında yer alanların en fazla bir adedinin malul olanlar tarafından,

MADDE 11-  13.10.1983 Tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki ek 18’nci madde olarak eklenmiştir.

EK MADDE 18– (1) Muharip ve malul gazilere üzerinde “Gazi” ibaresi yer alan özel plaka verilir. Plakanın üzerinde yer alacak ayırt edici ibare ve plakanın şekli gazilerin de görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

(2)Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi kuruluşlarınca “Gazi” ibaresi taşıyan araçlar için park yerlerinde gerekli düzenlemeler yapılır ve yeteri kadar özel park yerleri ayrılır.”

MADDE 12- 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış, “Hizmet birimleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasındaki  “g)Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı” bendi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya “e) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü” bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 13- 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’nci maddesinin devamına aşağıdaki madde eklenmiştir.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü:

MADDE 11/A- (1) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:

 1. a) Bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
 2. b) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve
  muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve
  değerlendirmek,
 3. c) Kendilerine yasal düzenlemeler ve diğer şekilde sağlanan haklardan yararlanmaları, sorunlarının takip edilebilmesi, yardımların zamanında ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla şehitler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile ilgili veri tabanı oluşturmak,

ç) Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına kamu kurum ve kuruluşlarca sağlanan destek ve yardımlar ile yasalardan doğan hakları konularında gerekli bilgilendirmeleri yapmak,

 1. d) Nakdi tazminat, aylık bağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam sağlanması başta olmak üzere şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının her türlü iş ve işlemlerine ilişkin taleplerin alınması, sonuçlandırılması ve ilgililere ulaşması konularında gerekli çalışmaları yapmak,
 2. e) Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarını ilgilendiren sorunları şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ve bunların kurdukları dernek ve benzeri kuruluşlarla görüşerek belirlemek, çözülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 3. f) Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına destek ve yardım sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 4. g) Mali yardım ve desteğe ihtiyaç duyan şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarını tespit ederek gerekli yardım ve desteğin sağlanması konularında yardımcı olmak,
 5. h) Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını kendilerine destek olmak isteyen gönüllü kişi ve kuruluşlarla buluşturmak, şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek,

ı) Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına hukuki destek sağlamak,

 1. i) Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına gerekli toplumsal uyum ve sosyal yaşamlarına devam etmeleri konusunda destek olmak, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetlerde bulunmak,
 2. j) Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınları arasında sosyal ve kültürel alanda yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek,
 3. k) Şehit yakınları ve gaziler ile gazi yakınlarına verilecek tanıtım kartlarını vermek ve bunların verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 4. l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Genel Müdürlüğe ayrılan kadroların yüzde yirmisine tekabül eden kısmı, talepleri halinde, memur olan şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınları için kullanılabilir.”

MADDE 14- 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12 –  (1)Yeni kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü için gerekli kadrolar Bakanlar Kurulu tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde ihdas edilerek 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki ilgili cetvellere eklenir.”

MADDE 15- 10.10.1984 Tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 13– (1) Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarıyla ilgili sorunları belirlemek, çözümü için politika önerileri geliştirmek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu konularda faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakanlığa bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu kurulmuştur.

(2) Kurul Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Emniyet Genel Müdürü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü’nden oluşur.

(3) Kurul Başbakanlık Müsteşarının daveti üzerine en az altı ayda bir toplanır.

(4) Kurulun sekretarya işleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(5) Kurulun çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 16-  31.05.2006 Tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 12-  (1)12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 1’inci maddesinde sayılan terör suçlarının önlenmesi için mücadele ederken veya mücadele sırasında yaralandıktan sonra yaralanmaya bağlı olarak kurtarılamayarak hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubunun ailesine emekli milletvekili maaşı kadar Şehit Aylığı ödenir. Şehit, evli ve çocuklu ise aylığın yüzde altmışı dul eşine, kalanı çocuklara; evli ve çocuksuz ise yüzde altmışı dul eşe, yüzde kırkı hayatta olan anaya; ana hayatta değilse babaya;  eşin evlenmesi halinde aylığın yüzde altmışı çocuklara, yüzde kırkı anaya, ana hayatta değilse babaya; bekar ise aylığın yüzde 50’si anaya, ana hayatta değilse babaya ödenir.

(2)Birinci fıkraya göre Kurum tarafından ödenen aylıklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Kuruma ödenir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 17- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.