Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ecz. Özgür Özel

MANİSA MİLLETVEKİLİ

GENEL GEREKÇE

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 36 ıncı maddesinde 2011 yılında değişikliğe gidilmiş ve yapılan bu değişiklik ile 12 Eylül döneminde çeşitli nedenlerle yargılanmış, gözaltına alınmış, tutuklanmış kişilere sigortalılık hakkı tanınmıştır.

Bu değişikliğin yapılmasındaki ana gerekçe, 12 Eylül döneminin izlerini silmek, bu dönemde çeşitli biçimlerde zarar görmüş kimselerin mağduriyetlerini bir parça da olsa gidermektir.

Bununla birlikte bu hak yalnızca beraat edenlere tanınmıştır. Oysa bir dönemin izlerini silmek için yapılan bu düzenlemenin o dönemde beraat etmiş ya da hüküm giymiş herkesi kapsaması gerekirdi. Yani  yapılan bu düzenleme ile 12 Eylül 1980 darbesinin yarattığı mağduriyetler kabul edilirken, bir tek o dönemin mahkemelerinin verdiği beraat kararları dikkate alınmaktadır. Bu durum da büyük bir çelişkiyi beraberinde getirmektedir. Düzenleme bu haliyle pek çok yönü ile eksik kalmış ve yeni mağduriyetler yaratmıştır.

Bu nedenle, bu kanun teklifi ile, yalnızca beraat edenlerin değil, haklarında hüküm verilmiş olanların da ilgili düzenleme kapsamına alınması amaçlanmıştır.

Yine bu kanun teklifi ile, borçlanılan sürelerin de, tazminat alınıp aınmadığına bakılmaksızın hazinece ödenmesi düzenlenmektedir. 12 Eylül döneminde zarar görmüş olanların zararları devletin ağır hizmet kurusu niteliğinde görülmeli, hiç değilse sigortalılık haklarından yararlanmaları devlet tarafından karşılanmalıdır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile yalnızca beraat edenlerin değil, haklarında hüküm verilmiş olanların da ilgili düzenleme kapsamına alınması amaçlanmıştır.  Yine bu madde ile, borçlanılan sürelerin de, tazminat alınıp aınmadığına bakılmaksızın hazinece ödenmesi düzenlenmektedir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun geçici 36 ıncı maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan, tutuklananlardan  veya hüküm gitmiş ya da beraat etmiş olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, tutuklananların ya da hüküm giyenlerin gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek, gözaltında/tutuklulukta ya da cezaevinde hüküm giydikleri süreleri, talep tarihinde 82 inci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının %32’si üzerinden hesaplanarak primlerinin Hazinece ödenmesi suretiyle borçlandırılır. Bu şekilde borçlanılan süreler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir. Sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanılan süreler sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınır.

5434 sayılı kanuna tabi çalışmakta iken 1402 sayılı Sıkıyönetim kanunu uyarında kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan, tutuklananlardan veya beraat etmiş/hüküm giymiş olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren, herhangi bir nedenle hizmet sayılmayan, gözaltında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süreleri, kendileri veya hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek talepte bulunması kaydıyla, gözaltına alındığı, tutuklandığı veya hüküm verilidği tarihteki emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarı Hazinece ödenir ve hizmet sürelerine eklenir. Borçlanılan süreler 5434 sayılı kanunun Geçici 205 inci maddesine göre yaş tespitinde dikkate alınır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.