Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

31/05/2015 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmaktadır.

Gereğini saygıyla arz ederim.

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

 

 

 

GENEL GEREKÇE

Sosyal güvenlik, toplumun parçası olan bireylere, gelirleri ne olursa olsun doğal bir olay olan yaşlılık ile hastalık, kaza, ölüm ve malullük gibi sosyal riskler karşısında asgarî bir yaşam düzeyi sağlama amacına yöneliktir. Bütün çalışanların yaşamlarının ve yarınlarının güvence altına alınmasının bir hak olarak ortaya çıkışı, sosyal güvenlik kuruluşlarına olan gereksinimi doğurmuştur. Anayasa’nın “sosyal güvenlik hakkı” başlıklı 60. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu; Devletin, bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alacağı ve teşkilâtını kuracağı öngörülmüştür. Bu kapsamda, sosyal güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri almak ve teşkilâtı kurmak görevini yerine getirmek üzere kurulan, TC. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur; Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir.

Diğer yandan, tarım kesiminde çiftçinin elde edebildiği gelirin ortalama olarak düşüklüğü ve istikrarsızlığı, çiftçilerimizi Türkiye’nin sosyal riskler karşısındaki en kırılgan kesimi haline getirmektedir. Çoğu üretici kanuni zorunluluk olmasına rağmen, gelirinin düşük olması gibi nedenlerden dolayısı Tarım Bağ-Kur tescil işlemlerini zamanında yaptır(a)mamış durumdadır. Özellikle 5510 sayılı yaşananın yürürlüğe girmesi sonrasında ise, tarım sektöründe kendi adına çalışmış olanların geriye dönük olarak SGK’ya borçlanmaları ve emekli olabilmeleri büyük oranda zorlaşmıştır. Bir diğer önemli sorun da, geriye dönük sigorta borçlanmalarında hangi kayıtların esas alınacağına ilişkin net bir kanuni düzenlemenin yürürlükte olmayışıdır.

Ülkemizde hali hazırda; doğrudan gelir desteği uygulamasından yararlanabilmek için başvuran çiftçilerimiz zorunlu olarak Bağ-Kur’lu olarak kabul edilmekte, ancak bu uygulama başlamadan önce Ziraat Odalarına kayıt yaptıran çiftçiler, Bağ-Kur’a kaydı bulunmadığı için çeşitli haklardan yararlanamamaktadırlar.

Bu nedenle; bir yandan çiftçilerimizin, emek verip çalıştıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik haklarından, borçlanma yoluyla yükümlülüklerini yerine getirerek yararlanabilmeleri; diğer yandan da, hangi kayıtların geriye dönük tarımsal Bağ-Kur / SGK borçlanmalarında esas alınacağının netleştirilmesi amacıyla bu teklif hazırlanmıştır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Genel gerekçede açıklanan hususlar ışığında; 31/05/2015 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. Maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinin eklenmesi yoluyla; bir yandan çiftçilerimizin, emek verip çalıştıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik haklarından, borçlanma yoluyla yükümlülüklerini yerine getirerek yararlanabilmeleri; diğer yandan da, hangi kayıtların geriye dönük tarımsal Bağ-Kur / SGK borçlanmalarında esas alınacağının netleştirilmesi sağlanacaktır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’inci maddesinin 1. Fıkrasına “j” bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan “k” bendi eklenmiş ve 04/07/2012 tarihli ve 6353 sayılı kanunla değişik 4. fıkrasının (a) bendine “(j)” ifadesinden sonra yer almak üzere “ile (k)” ibaresi eklenmiştir.

“k) valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye, muhtarlık ve nüfus idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, pancar ekicileri kooperatifleri ile birliği (Pankobirlik), Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, tarım kesimine yönelik faaliyette bulunmuş ve bulunmakta olan milli bankalar ile ziraat odalarının kayıtlarına göre tarımsal faaliyette bulunmuş olanların; sigorta tescili kapsamı dışında kalmış olan çalışma süreleri,

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.