Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

GENEL GEREKÇE 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre emekli olup da halen çalışmaya devam edenlerden %15 Sosyal Güvenlik Destekleme Pirimi (SGDP) kesilmektedir. Ancak özellikle son yıllarda Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile birlikte ağırlaşan sosyal güvenlik kesintileri yüzünden çalışan-çalışmayan tüm emeklilerimiz büyük zorluklar yaşamaktadır.

Yıllarca çalışmış, didinmiş, alın teri dökmüş emeklilerimizin bugün bir bankanın kuyruğunda, eline geçecek üç kuruş için beklemesi, yoksulluk hatta açlık sınırının altında aldığı emekli maaşını hala evinin geçimi için güç bela yetiriyor olması, ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin, ülkemizin sosyal devlet anlayışının durumunu gözler önüne sermektedir. Gençliğinde çalışan, üreten, alın teri döken, bu ülkeye vergi veren kişiler emeklilik döneminde aldıkları maaşlar ile geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalmakta, ancak çalıştıkları içinde adeta cezalandırılmaktadırlar.

Üstelik 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren kanunla emekli prim borçlarına bir yapılandırma getirilmiş olmasına rağmen yüzbinlerce emekli SGDP borcunu yine de ödeyememiştir. Emeklilerimizin zamanında ödeyemedikleri SGDP borçları, her ay işleyen faiziyle birlikte üst üste birikmektedir. Bugüne kadar SGDP kesintilerini ödeyememiş çalışan bir emeklinin borcu faizleri ile birlikte 10 bin-15 bin liraya kadar ulaşabilmektedir.

Bugün 613 bin esnafımız, işte bu borçları yüzünden haciz kıskacındadır. Ülkemizde açlık sınırının 1067 TL, yoksulluk sınırının ise 3801 TL olduğu düşünüldüğünde, emeklilerimizin aldıkları ortalama 800 TL’lik maaşın geçinmeye yetmeyecek düzeyde olduğu rahatlıkla görülebilir. Bu zorlu koşullar nedeniyle ülkemizde 10 milyon 752 bin emeklimiz büyük bir geçim sıkıntısı içindedir.

Esnafımızın ve emeklilerimizin ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde SGDP uygulaması esnafımızın için büyük bir yük haline gelmiştir. Esnaf ve sanatkarların emekli aylıklarından bu primlerin kesilmemesi bu süreçte önemli bir çözüm olacak ve emekli olmuş ancak çalışmak durumunda kalan esnafımız bir nebzede olsa rahatlayacaktır.

Bu nedenle bu kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Destekleme Priminin kaldırılması ve aldıkları emekli maaşı ile zaten geçim sıkıntısı çeken ve bu nedenle çalışmak zorunda kalan emeklilerimizin gelirinde ciddi reel düşüşe ve beraberinde birçok cezai yükümlülüğe de neden olan kesintinin iptal edilerek, çalışan emekliye destek olunması amaçlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile emekli olup çalışmak durumunda kalanlardan alınan Sosyal Güvenlik Destekleme Priminin kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Bu madde ile Sosyal Güvenlik destekleme priminin kaldırılması ile yasada yapılması gerekli teknik düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 3- Bu madde ile Sosyal Güvenlik destekleme priminin kaldırılması ile yasada yapılması gerekli teknik düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 5510 sayılı ve 31/5/2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yaşlılık aylığının başlangıcı”

“Yaşlılık aylığı almakta iken 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında tekrar çalışmaya başlayanlardan herhangi bir kesinti yapılmaz.”

Değiştirilen İbareler

MADDE 2- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar” ibaresi, 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların” ibaresi, 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar,” ibaresi, ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve” ibaresi ile ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “veya 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 3- 5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi,  47 nci maddesinin on beşinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.