Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

18/04/2006 tarihli ve 5488 sayıl Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmaktadır.

Gereğini saygıyla arz ederim.

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Tarımda su kullanımının önündeki en önemli engellerden birisi de sulamada kullanılan elektriğin maliyetinin yüksekliğidir. AB Ülkelerinde ortalama tarımsal elektrik fiyatı Türkiye’dekinin yarısı kadardır. Ülkemizde genel olarak elektrik fiyatlarının yüksekliğinin iki ana nedeni vardır; birincisi, izlenen özelleştirme politikaları sonucunda iddia edilenin aksine üretim ve dağıtım maliyetleri artmıştır ve bu artış tüketiciye yansıtılmaktadır. İkincisi de, elektrik ücretlerinin yaklaşık yarısının KDV, fon, kayıp-kaçak ve TRT payı gibi ek ücretlendirmeleri içermesidir.

Tarımda verimi ve kaliteyi artıracak olan sulamanın pahalılığı, ülkemiz üreticilerinin uluslararası rekabet gücünü de kırmaktadır. Aynı zamanda, sulama elektriğine uygulanan fiyat tarifesinin çok daha yüksek katma değerle çalışan sanayi sektörünün kullandığı elektriğe yakınlığı da, tarımsal sulamadaki kaçak elektrik kullanımı sorununun nedenlerinden birisidir.

Tarımsal sulamanın elektrik maliyetinin destekleme yoluyla % 50’den % 75’e kadar indirilmesinin çok yönlü olumlu etkileri olacaktır; şöyle ki, bir yandan sulama yaygınlaşacak, diğer yandan da üretici düşen elektrik maliyeti paralelinde elinde bulunan sınırlı sermayesini daha gelişmiş sulama teknolojilerine harcayabilecektir. Ek olarak, elektrik maliyetinin destekleme yoluyla düşürülmesi, özellikle tarımsal sulamada karşılaşılan kaçak elektrik kullanımının da önüne geçecektir.

Bu kanun teklifi ile de çiftçimizin belini büken girdi maliyetlerinden biri olan tarımsal elektrik maliyetleri ile ilgili destekleme yapılması amaçlanmış ve tarımsal sulama için üreticilere ürünler ve bölgeler bazında değişen oranlarda % 50’den % 75’e kadar devlet desteği verilmesi öngörülmüştür.

 

18/04/2006 TARİHLİ VE 5488 SAYIL TARIM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/04/2006 tarihli ve 5488 sayıl Tarım Kanunu’nun19. Maddesine (g) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) fıkrası eklenmiştir.

“h) Tarımsal Sulama Destekleri: Tarımsal sulama amacıyla kullanılan motopompların kullandığı ve bu motopompların aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisine en az % 50 ve en fazla % 75 oranında devlet desteği verilir. İlgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri-birlikleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesislerinin elektrik faturalarının bölgeler ve yetiştirilen ürünler bazında ilgili yılda yüzde kaçının Devletçe karşılanacağı Kurulun tavsiyesi ile Bakanlıkça her yılın ocak ayında çıkarılacak tebliğ ile belirlenir. Tarımsal sulama desteklerinden yararlanan abonenin ödediği faturanın destekleme oranındaki tutarı, ödenme belgesinin tarım ilçe müdürlüğüne teslimini izleyen 30 gün içinde ilgilinin banka hesabına yatırılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Genel gerekçede açıklanan çerçevede, madde ile, tarımsal sulama için üreticilere ürünler ve bölgeler bazında değişen oranlarda % 50’den % 75’e kadar devlet desteği verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2– Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.