Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Türkiye’de uygulanan günü kurtarmaya yönelik tarım politikaları üretimin düşmesine, üreticinin yoksullaşmasına, ithalatın artmasına, çiftçinin toprağından kopup kentlere göç etmesine sebep olmaktadır.

Yurt içinde tarım ürünlerinin üretimi, pazarlanması, kullanım alanların çoğaltılması konularında istenilen noktaya gelinmemesi sebebiyle Türkiye tarımda bile dışa bağımlı bir duruma gelmiştir.

Son 14 yıllık süreçte uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’de işlenen tarım alanı 33 milyon dönüm azalmış, Cumhuriyet tarihinde ilk kez sap ve samanı ithal edilmeye başlanmıştır. Yerli üretimin desteklenmesi ve üreticilerin sorunların çözümü bu olumsuz tablonun önüne geçecektir.

Geniş tarım alanları, büyük bir üretim potansiyeli ve zengin ürün çeşidine sahip olan ülkemizde, artık alın terini emeği ile yoğuran, bin bir zorlukla ve fedakârlıkla üretmek için gecesini gündüzüne katan çiftçimiz, tarım politikalarında yapılan hataların yanı sıra, banka ve kredi borçları nedeniyle de zor günler yaşamaktadır.

Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir yeri olan ürünlerden biri de üzümdür. Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan üzüm özellikle son yıllarda tabii afetler nedeniyle büyük zararlar görmekte, çiftçilerimiz ise büyük sıkıntılar yaşamaktadır.  Afetlerle geçen bir yıl boyunca yaşanan sıkıntıların yanı sıra, üzümde son zamanlarda dış politikada yaşananların da etkisiyle fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşanmış ve çiftçilerimiz adeta iflasın eşiğine gelmiştir.

Tıpkı üzüm gibi, mısır, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünler stratejik ürünlerdir. Ancak ne yazık ki, bu ürünlerde bugünkü fiyatlarla çiftçimiz zarar etmekte, emeğinin karşılığını alamamaktadır.  Bu ürünlerin desteklenmesi ülkemizin ekonomisi ve ihracatı için son derece önemlidir.

Bu kanun teklifi ile de; ülkemizin stratejik ürünlerinden olan üzüm, zeytin, zeytinyağı ve mısırda, çiftçinin ürününü satmış ya da satmamış olmasına bakılmaksızın devlet tarafından telafi edici prim ödenmesi amaçlanmıştır.


MADDE GEREKÇELERİ
 

MADDE 1- 5363 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle üzüm, mısır, zeytin ve zeytinyağında çiftçiye telafi edici prim desteği verilmesi amaçlanmıştır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

5363 SAYILI TARIM SİGORTALARI KANUNNDA DEĞİŞİLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.06.2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 13.  Maddesinin 1. Fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Üzümünü satmış ya da satmamış olmasına bakılmaksızın, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı olan dekar başına üretim miktarları esas alınarak; 8 numara kuru üzümde kilogram başına 0,75 Kuruş;  8,5 numara kuru üzümde kilogram başına 1 TL;  9 numara kuru üzümde kilogram başına 1,25 TL, 10  numara kuru üzümde kilogram başına 1,5  TL;

Mısır’da kilogram başına 40 Kuruş;

Kilogram başına dane zeytine 75 Kuruş,  Zeytinyağına ise 1,5 TL telafi edici prim desteği verilir.

Telafi edici prim desteği miktarlar her yıl destekleme ödemesinin yapıldığı aya ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin yıllık değişimi oranında artırılır.”
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.