Tarımsal Amaçlı Kullanılan Mazota ÖTV ve KDV İstisnası Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

6.6.2002 tarihli ve 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması (Tarımsal Amaçlı Kullanılan Mazota ÖTV ve KDV İstisnası Sağlanması) Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.  

           Engin Altay                            Levent Gök                               Özgür Özel

  İstanbul Milletvekili               Ankara Milletvekili              Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili      CHP Grup Başkanvekili        CHP Grup Başkanvekili 

 

GENEL GEREKÇE

Türkiye İstatistik Kurumu açıklamalarına göre Türkiye’deki traktör sayısı 2014 yılında 1.243.300 gibi yüksek bir rakama ulaşmıştır. Tarımsal üretimde artan makineleşmeyle birlikte motorin tarımsal faaliyetlerde önemli bir girdi haline gelmiş ve üretim maliyetleri içinde ciddi bir yer tutmaya başlamıştır. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki gelişmeler çiftçilerimizi yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Son yıllarda uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları önemli ölçüde düşmüştür. 2014 yılı Haziran ayında 115 Amerikan Doları civarında olan bir varil petrolün fiyatı 50 doların altına gerilemiştir. Buna karşın aynı dönemde TL’nin diğer para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesi, çiftçimizin diğer ülkelerdeki çiftçilere nazaran daha pahalı motorin kullanmasına ve dolayısıyla tarımsal üretim maliyetlerinin yükselmesine, çiftçimizin satın alma ve rekabet gücünün ciddi şekilde olumsuz etkilenmesine yol açmıştır.

Öte yandan ülkemiz vergi gelirleri içinde önemli bir paya sahip olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV)’nin de etkisiyle motorin (mazot) maliyeti ve bu mal üzerindeki vergi yükü çiftçilerimizi bunaltacak bir düzeye ulaşmıştır. Çiftçilerimiz kullandıkları mazotun litresinde 1,5945 TL ÖTV ve 14.11.2015 tarihinde geçerli fiyatlara göre (örneğin Ankara İlinde 3,80 TL/lt için) 57,96 kuruş KDV olmak üzere toplam 2,1741 TL vergi ödemektedir.

ÖTV ve KDV mevzuatında tarımsal amaçlı üretimde kullanılan motorin için herhangi bir vergi indirimi veya istisnası bulunmamaktadır. Sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesinden motorin maliyetini karşılamak amacıyla çiftçilere verilen sınırlı bir destek söz konusudur. Bu destek ile motorin üzerindeki vergiden kaynaklı maliyetin sadece küçük bir kısmı karşılanabilmektedir.

Ülkemizde motorin tüketiminden alınan vergilerde de AB uygulamalarından farklılık olduğu görülmektedir. 27 Ekim 2003 tarihli 2003/96/EC sayılı Konsey Direktifinin 15/3 maddesinde “Üye devletler; tarımda, bahçecilikte ve balıkçılıkta kullanılan elektrik ve enerji ürünlerinin vergisini, sıfıra kadar indirimli uygulayabilirler” hükmü bulunmaktadır. 1.1.2013 tarihi itibari ile AB ülkelerinden Belçika, Güney Kıbrıs, Lüksemburg, Litvanya ve Letonya’da tarımda kullanılan akaryakıt ÖTV’den istisnadır. Romanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Macaristan, Slovenya, Finlandiya, İtalya, İsveç, İrlanda ve İspanya’da ise düşük oranlı (tutarlı) ÖTV uygulanmakta ve standart vergi ile indirimli vergi arasındaki fark iade edilmektedir. Tarımsal üretimde rekabetin yanı sıra tarımla geçinen nüfusun gelirini de olumsuz etkileyen Türkiye’deki vergilemenin zararlı bir nitelik gösterdiği açıktır. Bu zararın ortadan kaldırılması için tarımda kullanılan motorinin ÖTV ve KDV’den istisna edilmesi gerekmektedir.

Bu Kanun teklifimizle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak çiftçilere tarımsal üretim amaçlı kullanılan mazota ÖTV ve KDV istisnası tanınarak çiftçimizin daha ucuza mazot kullanması sağlanarak tarımsal üretimin maliyetinin azaltılması ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır. 

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Tarımsal üretimde motorin kullanımında Özel Tüketim Vergisi kaldırılarak çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle gelirlerinin artırılması sağlanmaktadır.

MADDE 2- Ziraî amaçlı su ve 6.6.2002 tarihli ve 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesinin ikinci bendi kapsamındaki motorin teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetlerde Katma Değer Vergisi kaldırılarak tarımsal ürünlerin maliyetinin azaltılarak çiftçilerin ve tüketicilerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 6.6.2002 tarihli ve 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7/A– Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların,

  • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, yalnızca yurt dışına çıkışlarında olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) teslimi,
  • Zirai makine, teçhizat ve araçlar için kullanılmak üzere çiftçi belgesi bulunanlara teslimi,

Vergiden müstesnadır.

Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, çiftçilere uygulanacak istisnayı fiilen üretim yapılan tarım arazileri itibariyle sınırlamaya, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.” 

MADDE 2- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin “Diğer istisnalar” başlıklı (4) numaralı fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Ziraî amaçlı su ve 6.6.2002 tarihli ve 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesinin ikinci bendi kapsamındaki motorin teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler,” 

MADDE 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.