Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakların Genişletilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakların Genişletilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

 

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu                        Özgür Özel                                             Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili                           Manisa Milletvekili                            Malatya Milletvekili 

 

TERÖR NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİREN YURTTAŞLARIMIZIN AİLELERİ İLE YARALANANLARA SAĞLANAN HAKLARIN GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1.- 17.7.2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(7000)” ibaresi “(21000)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2.- 5233 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “9500” ibaresi “28500” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3. – 3713 sayılı kanunun Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının a ve b bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve c, ç bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  1. İkinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,
  2. İkinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

GENEL GEREKÇE

10 Ekim 2015 Cumartesi günü 97 canımızı kaybettik. Yüzlerce yaralı yurttaşımız hayatta kalma mücadelesi veriyor. Korkunç bir katliama kurban giden bu insanlar sadece barış istemek için bir araya gelmiş, çevrelerine ışıklar saçan, aydınlık dolu bireylerdi.

Suruç katliamından sonra bu saldırı ile artık açıkça görüldü ki, ülkemizde barış için toplanan tüm insanlar karanlık güçlerin hedefi haline gelmektedir. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. İçişleri Bakanının bu olayda bir güvenlik zafiyetinin bulunmadığını söylemesi ve bazı iktidar yandaşlarının ülkemizin bir Ortadoğu ülkesi olduğunu hatırlatarak adeta bu tür katliamlara alışmamamızı salık veren yorumları ise katliam kadar korkunçtur, insanlık dışıdır, vicdan ve sorumluluk duygusundan yoksundur.

Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Devlet örgütlenmesinin temel amaçları ise, insanların can ve mal güvenliği ile temel insan haklarının korunmasıdır. İç ve dış güvenliği sağlayacak örgütlenmeye gitmek, devletin hem egemenliğinin bir göstergesidir hem de meşruiyetinin kaynaklarından biridir. Günümüzde insan hakları hukukunun bir gereği olarak devlet yaşama hakkını koruyamadığı yurttaşlar ve yakınları için bunu tazmin edici tedbirler almak yükümlülüğüyle karşı karşıyadır.

Anayasanın 5. Maddesinde, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, devletin temel amaç ve görevleri içinde sayılmaktadır. Ayrıca 125. Maddede ise idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu açıkça belirtilmektedir. Terör eylemlerinden dolayı idarenin sorumluluğunda zarar doğrudan idarenin eyleminden kaynaklanmasa da idare ortaya çıkan zararı gidermekle yükümlüdür. Nitekim 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanması amaçlanmıştır.

Fakat bu amaçla getirilen hakların hem eşitlik ilkesine uyması hem de geride kalanların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerine yetecek seviyede olması anayasal bir gerekliliktir; topum olarak onlara karşı en büyük borcumuzdur. Bu doğrultuda hem terörle mücadele ederken hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz hem de terör mağduru sivillerin yakınları için atılması gereken önemli adımların olduğuna kuşku yoktur. Kanun teklifimiz ile bu konudaki mağduriyetlerin biraz olsun giderilebilmesi amaçlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında; yaralananlara, engelli hale gelenlere ve yaşamını yitirenlerin ailelerine yapılan nakdi ödemelerin 3 katı oranında artırılması öngörülmüştür.

Madde 2.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında; yaralananlara, engelli hale gelenlere ve yaşamını yitirenlerin ailelerine bağlanan aylık tutarlarının 3 katı oranında artırılması öngörülmüştür.

Madde 3.- Terörle Mücadele Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının genişletilmesi amaçlanmıştır.

Madde 4.- Yürürlük maddesidir.

Madde 5.- Yürütme maddesidir.